English (United Kingdom)

Header Our CSR Strategy

Print

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSR မဟာဗ်ဴဟာ

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSR လုပ္ငန္းမ်ား = ဂရုတစိုက္လုပ္ကိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနအေပၚတင္ျပခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို စာဖတ္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက သတိထားမိၾကပါမည္။ (၂ဝ၁၂)ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အေတာအတြင္းကတည္းက စတင္၍ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ မိုင္း(mine)လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။အမွန္စစ္စစ္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ၾကင္နာ၍ေဖာ္ေရြတတ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအား မူလသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ကတည္းက ထဲထဲဝင္ဝင္ ဂရုစိုက္မႈမ်ားထားရွိခဲ့သလို ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ၾကားသိရသျဖင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ မ်ားစြာဝမ္းနည္းရပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ သိရွိရပါသည္။အဆိုပါ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားသည္ တစ္စႏွင့္တစ္စ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိုင္းလုပ္ငန္းအေပၚ ကန္႕သတ္မႈမ်ားက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕သတိျပဳမိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအားလံုး ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵရွိပါသည္။ ထိုသို႕လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားရျခင္းေၾကာင့္ ၾကီးမားေသာ ဘ႑ာေရးေငြေၾကးအခက္အခဲကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၾကံ့ၾကံ့ခံခဲ့ၾကရသည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ လံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းမရွိဘဲ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး လိုအပ္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ေသာ အခါတြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

လက္ပံေတာင္းေဒသခံအမ်ားစုႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဤသတၱဳသိုက္သည္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးေၾကာင္း ျမင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိမႈ ႏွင့္ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ျပီး ျမန္မာျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ၄င္းသတၱဳသိုက္သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေငြေၾကးပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေက်နပ္အားရေလာက္သည္အထိ မေျပာဆိုမဆက္သြယ္ရေသးေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ဝန္ခံရပါမည္။ထိုေၾကာင့္လည္း (၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္အတြင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ လူအမ်ားကေျပာၾကားေသာ စကားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေလ့လာသိရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSR လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းၾကားသတင္းေပးပို႕ခဲ့သျဖင့္ ကူးလူးေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးအတြက္အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုသို႕ေရာက္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ အစီရင္ခံတင္ျပအပ္ ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ကြ်န္ေတာ္တို႕အၾကား ေရရွည္ခိုင္မာစြာလက္တြဲသြားႏိုင္ေရးကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSR အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ရမည္ျဖစ္ျပီး မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အိမ္ေထာင္စု ႏွင့္ ေနာက္တိုးမိသားစုမ်ားျဖစ္လာျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အျပည့္အဝ လက္တြဲပူးေပါင္းသြားမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႕က ယံုၾကည္ပါသည္။
 

 

"အစမွာေတာ့ က်ဳပ္တို႕က ဒီစီမံကိန္းကို ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကတယ္" ဟု မိုင္းဆိုဒ္၏ မလွမ္းမကမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ေက်ာ္ရြာ၏ ေက်းရြာအၾကီးအကဲ ဦးေအာင္သန္းမွ ေျပာၾကားသည္၊ ဆက္လက္၍ "ဒါေပမယ့္ သူတို႕က စာသင္ေက်ာင္းေတြေဆာက္ေပး၊ ပညာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးနဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို လုပ္ေပးတဲ့အျပင္ က်ဳပ္တို႕ကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးပါ လုပ္ေပးခဲ့ေတာ့ က်ဳပ္တို႕ စိတ္သေဘာထားလည္း ေျပာင္းသြားခဲ့ပါျပီ "


သတင္းရင္းျမစ္။ ။ Wall Street ဂ်ာနယ္၊ ၂ဝ၁၃ ခုေအာက္တိုဘာလ

ေပါင္းစပ္ခ်ိန္ညိွျခင္း

ေဒသခံရြာသူရြာသားတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ျမန္မာျပည္၏ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ခ်ိန္ညွိေပးႏိုင္မႈသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။
ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ အသံမ်ား(ေျပာဆိုသံမ်ား) သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈဝန္းက်င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကိုပံုေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ အလြန္ အေရးပါလာသည္။


ထို႕အတူ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း တန္းတူရည္တူ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိလာခဲ့ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈဝန္းက်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

 

အမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈ ပံုစံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေမးျမန္းၾကပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ေဒသခံတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ျခင္းကို ဦးစားေပးကာ ေဒသခံတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္အသီးသီးကို အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႕ ေဒသခံတို႕၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝအရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ တတ္စြမ္းသမွ် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရေကာင္းေရသန္႕ရရွိေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတရား၏အေရးပါမႈကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕သိျမင္ပါသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

CSD အဖြဲ႕

ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူအမ်ားဦးေဆာင္ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းအကူအညီေပးျခင္းမ်ားရွိလာေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ Community Social Development (CSD) အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိၾကားနာႏုိင္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ CSD အဖြဲ႕ကို ရြာလူၾကီးမ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ CSD ေကာ္မတီသည္ CSD လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၊ရြာသားမ်ား၊ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

 

Wanbao- Corporate Social Responsibility

 

 

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈတာဝန္ ပူးေပါင္းထမ္းရြက္မႈ (CSR) အစီရင္ခံစာ

ကို ရယူရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ