English (United Kingdom)

Header Our CSR Projects

Print

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSR စီမံကိန္းမ်ား

ကုမၸဏီဥကၠဌထံမွ ေပးစာ

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား..
 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ ကတိကဝတ္ထားရွိခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၂)လတာ ကာလအတြင္း လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မလြယ္ကူခဲ့ေၾကာင္းကို သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။စာဖတ္သူ (သင့္) အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ငယ္ကို လွန္ေလွာဖတ္ရႈမည္ဆိုပါလွ်င္ မိုင္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ဆက္ဆံေရးပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈမွန္သမွ်ကို ပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။တစ္ႏွစ္တာကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဝမ္းသာအားရေျပာျပခ်င္သည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ျပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္လည္း ေဒသခံတို႕၏ ယံုၾကည္မႈတို႕ကို အတန္အသင့္ ရယူႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လူမႈဝန္းက်င္တိုးတက္ရန္ႏွင့္ အတူလက္တြဲရင္း ေအာင္ျမင္မႈ အက်ိဳးအျမတ္ရလဒ္ ရရွိေစရန္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သည္ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္ကို မွ်ေဝခံစားရမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လႈမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ေရး (CSD programme) အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သမွ်သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ ေဒသခံတို႕၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအေနျဖင့္ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကးနီသတၱဳ၏ အလားအလာေကာင္းမႈ အသီးအပြင့္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးကို ကြ်န္ေတာ္တို႕သိျမင္လာေစခ်င္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနျဖင့္ မေမ့ထားသင့္၊ေရွာင္လႊဲ၍မရသည္မွာ ေၾကးနီသည္ ေခတ္သစ္စီးပြားေရး၏ မျဖစ္မေနပါရွိရမည့္ အမယ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ေၾကးနီ၏အသံုးျပဳမႈသည္ မိုဘိုင္းလက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား၊ ပါဝါေကဘယ္ ဓာတ္ၾကိဳးမ်ားႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႕တြင္ပါဝင္ေနသလို အဆံုးအစမရွိ စာရင္းတိုင္းပါဝင္ေနပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ မိုင္းသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ (CSR) လူမႈဝန္းက်င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အက်ိဳးအျမတ္၏ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းကို သံုးစြဲသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လူမႈဝန္းက်င္၏ေဒသခံမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ား ကို ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ဖတ္ရႈႏိုင္ပါမည္။ဤသည္မွာ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးရန္ဆိုေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕၏ သႏၷိဌာန္ ျပယုဂ္ကိုေပၚလြင္ေစပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈကို ဆက္လက္
ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မံုရြာျမိဳ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ပီပီျပင္ျပင္ေပၚထြန္းလာမည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ ယင္းတို႕သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ခ်န္သယ္ဖန္း
ဥကၠဌ၊ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး
 

CSD president
ဝမ္ေပါင္ဥကၠဌ မစၥတာခ်န္ ပေလာင္ေက်းရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ စကားလက္ဆံုက်ေနစဥ္

 

 

 

CSD အဖြဲ႕

ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူအမ်ားဦးေဆာင္ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းအကူအညီေပးျခင္းမ်ားရွိလာေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ Community Social Development (CSD) အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိၾကားနာႏုိင္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ CSD အဖြဲ႕ကို ရြာလူၾကီးမ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ CSD ေကာ္မတီသည္ CSD လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၊ရြာသားမ်ား၊ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

 

CSD team

 

 

 

 

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSD ရသံုးေငြ လ်ာထားမႈ

CSD လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ CSD စီမံခ်က္ႏွင့္ ရသံုးေငြလ်ာထားမႈစာရင္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ဂရုအစိုက္ဆံုးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အစီအစဥ္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဝန္းက်င္ရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ဘဝမ်ားတိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးဟူေသာ သက္ေရာက္မႈ(impact)ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကို တင္ျပရပါလွ်င္ (၂ဝ၁၂)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ရပ္သြားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ပိုမိုအားထုတ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ပါသည္။

 

CSD BUDGET THUMB
ၾကည့္ရႈရန္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

 

 

 

အမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈ ပံုစံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေမးျမန္းၾကပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ေဒသခံတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ျခင္းကို ဦးစားေပးကာ ေဒသခံတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္အသီးသီးကို အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႕ ေဒသခံတို႕၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝအရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ တတ္စြမ္းသမွ် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ေရေကာင္းေရသန္႕ရရွိေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတရား၏အေရးပါမႈကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕သိျမင္ပါသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

 

MAP THUMB
ၾကည့္ရႈရန္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

 

 

 

ေရေကာင္းေရသန္႕ရရွိေရး

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ CSD အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ေရသန္႕သည္ အမ်ားျပည္သူတို႕၏ က်န္းမာေရးႏွင့္အသက္ေမြးမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတြင္ အေရးၾကီးလွသည္။မၾကာေသးမီ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ၾကီး၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဆိုလွ်င္ ေရသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈကို အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားျခင္း၊လိင္ခြဲျခားမႈကိုဆန္႕က်င္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႕တြင္ မရွိမျဖစ္အေရးပါလွသည္။ေရရရွိေရး သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အျခားေသာ (Millenium Gold Targets) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မီေစရန္ အေရးပါေသာ ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေရရရွိေရးတြင္ျပႆနာရွိေနခဲ့ပါက အျခားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အစရွိသည္တို႕တြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေနဦးမည္မဟုတ္ေပ။

 


CSD water
ဝါးတန္းရြာတြင္ ဝမ္ေပါင္မွ တည္ေဆာက္ေပးေသာ ေရတင္/ေရသန္႕စခန္းတြင္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား ေရလာေရာက္ခပ္စဥ္

 

ဒုန္းေတာရြာရွိ ဦးေအာင္ေပၚ ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ေကာင္းျမတ္
"ဝမ္ေပါင္က က်ဳပ္တို႕ကို ေရပန္႕နဲ႕ ေရသန္႕စင္ ဇကာကိုေထာက္ပံ့ေပးထားေတာ ့ ေရက ေပါေပါမ်ားမ်ားရျပီးသန္႕စင္ေနတာေပါ့၊ဒါေပမယ့္ ညေနပိုင္းမွာ လူတိုင္း ဒီကို ေရလာခပ္ၾကေတာ့ က်ဳပ္တို႕လည္း ေရသန္႕စင္ဇကာ (ေရစစ္)ထပ္လိုေနတာေပါ့"

 

 

 

လွ်ပ္စစ္မီး

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၇ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စြမ္းအင္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္အေလ်ာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ထိုအခက္အခဲမွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏွင့္အတူ အက်ိဳးေက်းဇူးမွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အစားထိုးမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ က႑တြင္ ၾကီးၾကီးမားမားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕၏လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္ ေဒသခံလူဦးေရ(၇၅ဝဝ)နီးပါးကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ ဘဝမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာေျပာၾကားႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။
 

 

CSD electricity
ကံေတာေက်းရြာရွိ မဟာတာဝါတိုင္

 

ကံေတာရြာသစ္မွ ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ သူ႕သမီးမ်ား
"လွ်ပ္စစ္မီးရလို႕ က်ဳပ္ေျမးေလး တီဗီ စိတ္ၾကိဳက္ၾကည့္ႏိုင္တာေပါ့ ၊ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႕ငယ္ငယ္ကထက္ သူက အမ်ားၾကီးသိေနတယ္ဗ်"

 

 

 

ပညာေရး

ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲျခင္းမွလြတ္ကင္းေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ရံုတင္မက ပညာေရးကို အပတ္တကုတ္ရယူၾကိဳးပမ္းရမည့္အျပင္ ဆံုးရံႈးရသူအဖို႕ မည္သည့္အခါမွ ျပန္မရႏိုင္သည့္ အဖိုးတန္ေသာ ဥစၥာျဖစ္ပါသည္။ပညာေရးက႑မပါဘဲ မည္သည့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကမွ အခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းသည္ လူေနမႈဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ရံုသာမက ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၁၁၂၇)ဦးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ အၾကီးမားဆံုး အရင္းအျမစ္ ဆုလာဘ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

CSD education
ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ဝက္ေမွးရြာသစ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့

 

မိုင္းျမိဳ႕ရွိ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သူ ဦးဝင္းကိုက ....
"ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုက ကေလးေတြအတြက္ ျပီးျပည့္စံုမႈရွိပါတယ္၊ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္း ရွိမယ္မထင္ဘူး၊ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဆရာ/မေတြအတြက္ေတာ့ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ႏိုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္တစ္ခန္းေတာ့ လိုေနပါတယ္"

 

 

 

က်န္းမာေရး

တစ္လလွ်င္ လူေပါင္း(၁ဝဝဝ)ကုသေပးလွ်က္ရွိသည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ရွိေနသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ သတၱဳတြင္း(၂)တြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ရွိနယ္ေျမတစ္ခုလံုးကို အခမဲ့ေဆးကုသေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ ေရြ႕ေျပာင္းေဆးကုသေရးအဖြဲ႕သည္ ကနဦးမွစတင္ေရတြက္မည္ဆိုပါက ရြာသူရြာသား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ကုသေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို အထူးပံုမွန္ေစာင့္ေရွာက္ကုသျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသလို မိခင္ႏွင့္ရင္ေသြးမ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

 

CSD health
ဒုန္းေတာရြာတြင္ ဝမ္ေပါင္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ သြားေရာက္ကုသေပးစဥ္

 

ဒုန္းေတာရြာ ေဆးခန္းျပင္ပတြင္ ဦးဖိုးနီက ေျပာၾကားသည္မွာ
" တကယ္လို႕ေဆးခန္းသာ ဒီမွာ မရွိခဲ့ဖူးဆိုရင္ အနီးဆံုးေနရာကေတာ့ မံုရြာျမိဳ႕ေပၚထိေပါ့ဗ်ာ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္သာ ေနမေကာင္းသာျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီခရီးက အေတာ္လည္း လွမ္းပါတယ္၊ က်ဳပ္မိတ္ေဆြကို ေစာင့္ေနတာပါ၊က်ဳပ္မိတ္ေဆြေတြအတြက္ အမ်ားၾကီး အက်ိဳးရွိတယ္"

 

 

 

လမ္းမ်ား

လမ္းမ်ားတိုးတက္ဖြြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေပးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ႏွင့္အတူ ေဒသခံတို႕၏ လံုျခံဳေဘးကင္းေရး၊အိမ္တြင္းေမြးျမဴေရးႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး သြားလာေရးတို႕ကို
ေကာင္းမြန္ေသခ်ာေစပါသည္။ဆက္သြယ္ေရးသည္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး အဆင့္နိမ့္က်မႈမွသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မနက္ျဖန္ကို လမ္းခင္းေပးလ်က္ရွိပါေနသည္။

 

CSD roads
ေက်းရြာႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည့္ ဝမ္ေပါင္မွ ေဖာက္လုပ္ေပးထားေသာ လမ္းမထက္တြင္ မိုးၾကိဳးျပင္ (ေျမာက္)ရြာရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

 

ဦးဝင္းခင္ႏွင့္ သူ႕မိသားစုက " ဒီေထာ္လာဂ်ီနဲ႕ အရင္ကသာဆို ခလုတ္ကန္သင္းေတြ တိုက္မိျပီေပါ့၊ ဒီလမ္းေတြေၾကာင့္ သြားလာရတာ ပိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြားတာပါ"

 

 

 

ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ား

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရားတို႕သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ အေရးၾကီးလွသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အား ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေစတီအခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံေပးရန္ႏွင့္ ေစတီ၊ေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ ေတာင္းဆိုၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ေဒသခံတို႕၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဘာသာသာသနာေရး တြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ဝင္ေရာက္ကုသိုလ္ဆင္ႏြဲႏိုင္ျခင္းအတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

 

CSD pagoda 1
ဒုန္းေတာရြာရွိ ေစတီ

 

ဒုန္းေတာ(ဘုရား) ေစတီရွိ သံဃာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူ ဦးပေဏၭာဘာသ မွ -
" ဦးဇင္းတို႕ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီကို အင္မတန္မွ ေက်းဇူးတင္တယ္၊ အရင္တည္ထားခဲ့တဲ့ ေစတီက ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္၊ဒါက အေရးၾကီးပါတယ္၊အခုဆို ရြာသားေတြ ဒီကိုလာျပီး ဘုရားဝတ္ျဖည့္ဆုေတာင္းႏိုင္ၾကပါျပီ"

 

 

 

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(MD)ထံမွ ေပးစာ

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ေဒသခံ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို စာဖတ္သူက ေမးျမန္းလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ပါသည္ဟုပင္ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ရိုးသားစြာ ေျပာဆိုပါမည္။
ထို႕ျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဒသခံမ်ား ယခုထက္ပိုမို ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ခံစားမိပါသည္။
ေက်းရြာတိုင္းရွိ ေက်းရြာသားတစ္ဦးခ်င္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ရွိေနရျခင္းသည္ ေက်းရြာေနသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျပီး တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိေစခ်င္ပါသည္။
သာမန္ရိုးက် (ရိုးရာအစဥ္အလာ) CSR လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ျပည္တြင္း၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ၾကိဳးပမ္းခ်င္ပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ကူညီရန္ ႏိုင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ေခၚယူထားျပီးျဖစ္သည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ စီးပြားေရးဗ်ဴဟာကို လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ပါဝင္ေပါင္းစည္းမႈျဖင့္ ခ်ိန္ညိွသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ေဒသအတြင္း ေရရွည္ပိုမိုတည္တံ့မည္ျဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ နယ္ေျမ အတြင္း စက္မႈကူးေျပာင္းေရး ပထမဦးဆံုး မ်ိဳးေစ့မ်ား ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ေဒသ၏ေရာင္းဝယ္ေရးမွတစ္ဆင့္ သြားခ်ည္ျပန္လွည့္ ကြင္းဆက္မ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဝန္းက်င္တြင္ အက်ယ္ျပန္႕ဆံုးႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားကြန္ရက္ ကိုဖန္တီးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။အဆိုပါ ကြန္ရက္သည္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမင့္တင္ေရးကို ကူညီေပးရာေရာက္သလိုေနာက္ဆံုးတြင္ သတၱဳမိုင္းတြင္း အျပီးသတ္ပိတ္သိမ္းခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္သည္အထိ တည္ရွိေနမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ၊ဘဝကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ စသည့္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပ္ႏွင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးရလဒ္မ်ားရရွိေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏အျခားေသာ စီးပြားဖက္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္အစိုးရ ႏွင့္လည္း ညိွႏိႈင္းထားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။
အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႕မည္မွ်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ ကိုလည္းတိုင္းတာ သြားရန္ ရည္သန္ထားပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ အသိေပးလိုသည္မ်ားကိုဆက္လက္ေပးသြားပါ။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏လူမႈအသိုက္အဝန္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ားျပီး အလြန္အက်ိဳးရွိေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ အလားအလာေကာင္းေသာ မနက္ျဖန္မ်ားကို မွ်ေဝခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႔မလုပ္ေဆာင္ေနႏိုင္သေရြ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕အနားယူမည္ မဟုတ္ပါ။
 
ေလးစားလွ်က္
ဂန္းရီ
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ျမန္မာဝမ္ေပါင္
 

 

CSD sewing factory
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာဂန္းရီ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႕ သြားေရာက္ အားေပးစဥ္