English (United Kingdom)

Print

ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရး လီမိတက္ သည္ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ "လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့သည့္ စြန္႔ထားေသာ နတ္စင္(၃)စင္ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကိစၥရပ္" ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္----
(က) အဆိုပါ စြန္႔ပစ္ထားေသာ နတ္စင္(၃)ခုသည္ စီမံကိန္း၏ ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာေနက်သည့္လမ္း ႏွင့္ နီးကပ္ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိ၍ လႊတ္ကင္းမႈ မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ႔ပါသည္။ နတ္စင္သို႔ လာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္သည့္ ရြာသားမ်ားအား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ မိုင္းနင္းေကာ႔ပါးလီမိတက္ အေနျဖင္႔ အဆိုပါ နတ္စင္အား ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသင္႔ပါသည္ ဟု ယူဆပါသည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ မိုင္းနင္းေကာ႔ပါး လီမိတက္သည္ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင္႔ နတ္စင္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ရာ နတ္စင္ကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ နတ္စင္အေဟာင္းအား ထပ္မံအသံုးျပဳရန္မလိုေတာ႔၍ ရယူလိုျခင္း မရွိဘဲ စြန္႔လႊတ္ရန္ နတ္စင္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ သေဘာထားခြင္႔ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ နတ္စင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင္႔ နတ္စင္အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျမန္မာဝမ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ႔ပါးလီမိတက္မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆားလင္းၾကီးျမဳိ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင္႔ ေဒသခံဓေလ႔ထံုးစံအရ နတ္စင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းအား နတ္ကႏၷားေပးပြဲျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာ နတ္စင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နတ္ကႏၷားပြဲတို႔ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လံုးဝ ျပဳလုုပ္ၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ နတ္စင္ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရသို႔တင္ျပခဲ႔ရာ စစ္ကိုင္းတုိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမွ နတ္စင္(၃)စင္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ လံုးဝမရွိပါေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကုမၸဏီမွ အဆိုပါ နတ္စင္(၃)ခုႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။
(ခ) အဆိုပါနတ္စင္(၃)ခုကို ေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာမွ ဦးတင္ေအာင္+ေဒၚျမတ္သီတာ၊ ရြာရွည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဝက္ေမွးကံေတာေက်းရြာ(ကံေတာ)မွ ေဒၚငယ္ႏွင့္ ရြာရွည္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ထန္းေတာေက်းရြာမွ ေဒၚတင္လင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခု နတ္စင္ဖယ္ရွားေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလုပ္ငန္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ ဝက္ေမွးရြာေဟာင္းမွ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား အနည္းစုသည္ နတ္စင္ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈ လံုးဝမရွိဘဲ အဆိုပါ နတ္စင္ကိစၥရပ္ ကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာ ကိုထိခိုက္လာပါက ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ တရား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ျမန္မာဝမ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ႔ပါးလီမိတက္ သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ဘာသာေရးႏွင့္ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မွဳမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ေလးစား၍ လွဴဒါန္းမွဳမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္းကိုလည္း ကုမၸဏီ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ အထူးအေလးထားခံယူပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီမွ အၿမဲေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈရရွိရန္အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား အက်ိဳးပို၍ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္၍ အစဥ္မပ်က္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလီမိတက္

 

pdf                     ppt icon

လုပ္ပိုင္ခြင့္လြဲေျပာင္းစာ        ပကတိအေျခအေနမွန္ဓာတ္ပံုမ်ား