English (United Kingdom)

 

Print

Press Statement

Wednesday, 24 August 2016 09:49

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ (၁ဝ)နာရီတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း တြင္ မိုင္းတူေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ကန္ထရိုက္တာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စီႏိုဟိုက္ဒရို ကုမၸဏီမွ တရုတ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းတြင္ လုင္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွရာ စီမံကိန္းအနီးရိွ ဝက္ေမွးေက်းရြာ ရြာေပာာင္းမွ ေဒသခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ ရုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရရာ စီႏိုဟိုက္ဒရို ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mr.Yu Guo Li ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ဝန္ထမ္း Mr.Yu Guoli အားလည္း ကားထဲမွ အတင္းအၾကပ္ဆြဲထုတ္ခဲ့ၿပီး ကားေသာ့ကိုလည္း လုယက္ယူေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတရားမဝင္သူမ်ား အဖြဲ႕သည္ Mr.Yu GuoLi အား ဒူးေထာက္ေစခိုင္းၿပီး လက္သီးျဖင့္ထိုးျခင္း၊ ပါးရိုက္ျခင္းမ်ားစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိွပ္စက္ခဲ့ၾကရာ Mr.Yu Guoli ၏ ဦးေခါင္း၌ ဒဏ္ရာရသည့္အျပင္ ရင္တြင္းမွလည္း အလြန္အမင္း နာက်င္ေဝဒနာခံစားခဲ့ရပါသည္။


အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ က်ဴးလြန္သည့္ တရားမဝင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပုဒ္မ (၁၄၄)အား က်ဴးလြန္ထားသည့္အတြက္လည္ေကာင္း၊ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ ၀င္ေရာက္လာျပီး စီႏိုဟိုက္ဒရိုကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းအား တိုက္ခိုက္ထာသည့္ အတြက္လည္ေကာင္း ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တရားဝင္အခြင့္အေရး အကိ်ဳးခံစားမႈအား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ပံုမွန္စနစ္တက် တူးေဖာ္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီမွ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အဆိုပါသူမ်ားအား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

 

 

 

   

Print

ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Friday, 05 August 2016 21:25

၁။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရး လီမိတက္ သည္ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ "လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့သည့္ စြန္႔ထားေသာ နတ္စင္(၃)စင္ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကိစၥရပ္" ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္----
(က) အဆိုပါ စြန္႔ပစ္ထားေသာ နတ္စင္(၃)ခုသည္ စီမံကိန္း၏ ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာေနက်သည့္လမ္း ႏွင့္ နီးကပ္ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိ၍ လႊတ္ကင္းမႈ မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ႔ပါသည္။ နတ္စင္သို႔ လာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္သည့္ ရြာသားမ်ားအား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ မိုင္းနင္းေကာ႔ပါးလီမိတက္ အေနျဖင္႔ အဆိုပါ နတ္စင္အား ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသင္႔ပါသည္ ဟု ယူဆပါသည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ မိုင္းနင္းေကာ႔ပါး လီမိတက္သည္ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင္႔ နတ္စင္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ရာ နတ္စင္ကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ နတ္စင္အေဟာင္းအား ထပ္မံအသံုးျပဳရန္မလိုေတာ႔၍ ရယူလိုျခင္း မရွိဘဲ စြန္႔လႊတ္ရန္ နတ္စင္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ သေဘာထားခြင္႔ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ နတ္စင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင္႔ နတ္စင္အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျမန္မာဝမ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ႔ပါးလီမိတက္မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆားလင္းၾကီးျမဳိ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင္႔ ေဒသခံဓေလ႔ထံုးစံအရ နတ္စင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းအား နတ္ကႏၷားေပးပြဲျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာ နတ္စင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နတ္ကႏၷားပြဲတို႔ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လံုးဝ ျပဳလုုပ္ၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ နတ္စင္ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရသို႔တင္ျပခဲ႔ရာ စစ္ကိုင္းတုိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမွ နတ္စင္(၃)စင္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ လံုးဝမရွိပါေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကုမၸဏီမွ အဆိုပါ နတ္စင္(၃)ခုႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။
(ခ) အဆိုပါနတ္စင္(၃)ခုကို ေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာမွ ဦးတင္ေအာင္+ေဒၚျမတ္သီတာ၊ ရြာရွည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဝက္ေမွးကံေတာေက်းရြာ(ကံေတာ)မွ ေဒၚငယ္ႏွင့္ ရြာရွည္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ထန္းေတာေက်းရြာမွ ေဒၚတင္လင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခု နတ္စင္ဖယ္ရွားေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလုပ္ငန္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ ဝက္ေမွးရြာေဟာင္းမွ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား အနည္းစုသည္ နတ္စင္ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈ လံုးဝမရွိဘဲ အဆိုပါ နတ္စင္ကိစၥရပ္ ကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာ ကိုထိခိုက္လာပါက ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ တရား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ျမန္မာဝမ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ႔ပါးလီမိတက္ သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ဘာသာေရးႏွင့္ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မွဳမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ေလးစား၍ လွဴဒါန္းမွဳမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္းကိုလည္း ကုမၸဏီ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ အထူးအေလးထားခံယူပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီမွ အၿမဲေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈရရွိရန္အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား အက်ိဳးပို၍ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္၍ အစဥ္မပ်က္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလီမိတက္

 

pdf                     ppt icon

လုပ္ပိုင္ခြင့္လြဲေျပာင္းစာ        ပကတိအေျခအေနမွန္ဓာတ္ပံုမ်ား

   

Print

CSRလုပ္ငန္းမ်ား အစီရင္ခံစာႏွင့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ

Tuesday, 17 May 2016 11:55

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ အေနျဖင့္ CSR လုပ္ငန္းမ်ား အစီရင္ခံစာ (၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆) ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

pdf          pdf 

   Download here                Download here

   

Print

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Tuesday, 10 May 2016 11:18

ေမလ ၆ ရက္ (ေသာၾကာေန႕)တြင္ လူအင္အား ၆ဝ ခန္႔ ရွိေသာ ဆႏၵျပ လူတစ္စုသည္ သတၱဳတြင္းဧရိယာသို႔ လာေရာက္ျပီး ဤစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္သာ ကိစၥရပ္အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ယံုၾကည္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းအျပင္ ေဒသခံ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းကို လူမႈလက္ခံမႈ ရရွိလာေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အား ေဒသခံအမ်ားစု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့သည္မွာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္မွာ ၂ဝ၁၃ ခု ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေသာ ေဒသခံ အသိုက္အဝန္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရာတြင္ ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈအေပၚ အေျခခံကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေဒသခံအသိုက္အဝန္းတို႕အၾကား အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေျမယာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြကို ေျမယာဆံုးရံႈးရသူမ်ား၏ (၇၁) ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္ခံခဲ့ျခင္း၊ ေျမယာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြကို လက္ခံရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာရြာေပါင္း ၃၅ ရြာ ၏ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက (အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ) ေထာက္ပံ့ေငြ ကို လက္ခံခဲ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လူနည္းစု တစ္စုကသာ ဤ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ေနဆဲ ျဖစ္ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းရန္အတြက္ ျငင္းဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ အဆိုပါသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အမွန္အကန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ကို လက္ခံလာပါလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ေျမယာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြကိစၥ၊ အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ေထာက္ပံ့ေငြကိစၥ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥ၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးကိစၥ၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္မွ် အေလးထားျပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို သိရွိလာပါလိမ့္မည္။ အနည္းငယ္ေသာ လူစုက သူတို႔၏ အျမင္မ်ားအေပၚ လူထုအာရံုစိုက္မႈရရွိေစရန္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းႏွင့္ အမ်က္ေဒါသျဖင့္ ရႈျမင္ေနၾကသည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဝမ္းနည္းရပါသည္။

ျမန္မာဝမ္ေပါင္အေနျဖင့္ အစဥ္တစိုက္အားျဖင့္ လူမႈ၀န္းက်င္သဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ရရွိေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ေပးထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဆႏၵျပအဖြဲ ႔အေပၚကိုလည္း ေဒသခံအမ်ားစု၏ သေဘာထားကို ဆန္႔က်င္ေနခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလိုက္နာက်င့္သံုးပါရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အစုအဖြဲ႕အားလံုးတို႔ အေပၚ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဤသတၱဳတြင္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ အဓိက အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးက ျမန္မာျပည္အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတူတကြ ၾကိဳးစား ကူညီ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းျခင္းမ်ားကိုယံုၾကည္ပါသည္ ။   ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါ သည္ျဖစ္သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွင့္ ေဒသခံအမ်ားစုက ဤစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သေဘာထားဆႏၵကို အတူတကြ မွ်ေဝလုိက္ပါသည္။