English (United Kingdom)

လူမႈတာဝန္သိစိတ္ပါေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရံုးစိုက္ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) သည္ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အာရွႏွင့္ အာဖရိကတိုက္မ်ားတြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္သတၱဳကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အဓိကအေလးထားအာရံုစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ကတည္းက ဝမ္ေပါင္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမံုရြာ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြပမာဏ US$ သန္းေထာင္ေပါင္း(၁.၅)ခန္႕ျဖင့္ ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျမန္မာယန္စီေၾကးနီ လီမိတက္ (Myanmar Yang Tse Copper Limited)

(ျမန္မာယန္စီ) ႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေၾကးနီလီမိတက္ (Myanmar Wanbao Mining Copper Limited)

(ျမန္မာဝမ္ေပါင္) ဟူ၍ ကုမၸဏီခြဲႏွစ္ခု ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားကာ ျမန္မာေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳးျပဳေနသလို ျမန္မာသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

 

ျမန္မာယန္စီသည္ မံုရြာေၾကးနီသတၱဳတြင္းဧရိယာရွိ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳသိုက္ တို႕မွတူးေဖာ္ရရွိေသာေၾကးနီသတၱဳရိုင္းကို SX-EWနည္းစဥ္ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တစ္ဦးတည္းေၾကးနီသတၱဳစင္ (Cathode Copper) ထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါေၾကးနီသတၱဳစင္သည္ " Monywa S&K" အမည္ျဖင့္ Grade A Cathode Copper အဆင့္၊ LME (London Metal Exchange) တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေၾကးနီသတၱဳစင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ (၃၀,၀၀၀)ရရွိၿပီး၂၀၁၅ခုႏွစ္အကုန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခိ်န္ (၅၀,၀၀၀) အထိရရွိလာရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမွင့္မည့္ အေထာက္အကူ ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မံုရြာေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏အႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာ S&K စီမံကိန္းအနီးရွိ လက္ပံေတာင္းသတၱဳသိုက္ကို ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္စတင္ေဖာ္ထုတ္ ေနပါသည္။ တည္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းအား ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။

 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဝအက်ိဳးတူခံစားရျခင္း

 

တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာစီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ထြား လာမႈႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြရရွိမႈတိုးျမွင့္ေစရန္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက႑မွဆက္ လက္ပါဝင္ေနပါသည္။ ေဒသစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအင္အားစုကို ပ်ိဳးေထာင္ေပး ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဘ႑ာရရွိေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္လည္းဖန္တီးေပးပါသည္။
ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္မိမိ၏မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME-1) ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (MEHL) တို႕ႏွင့္အတူဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဝအက်ိဳး ခံစားရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအခ်ိဳးက်ခြဲေဝယူသည့္စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ သည္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တြင္းထြက္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ရာ ႏွဳန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံထားလင့္ကစား ျမန္မာအစိုးရအတြက္အက်ိဳးအျမတ္၏ ၇၀% ရရွိမည့္စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းသည္ ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈစတင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအခြန္ဘ႑ာအျဖစ္ႏွစ္စဥ္ US$ (၁၄၀) သန္း တိုက္ရိုက္အက်ိဳးခံစားရမည္ဟု ခန္႕မွန္း ထားပါသည္။ မိုင္းတည္ေဆာက္ေရးကာလ(၃)ႏွစ္အတြင္း ေဒသတြင္းပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းမႈအရ ေဒသစီးပြားေရးအပိုင္းအတြက္ သြယ္ဝိုက္၍ႏွစ္စဥ္ US$ (၇၀) သန္း ရရွိလာပါမည္။ ၎အျပင္ စီမံကိန္းစြမ္းအားျပည့္လည္ပတ္ခ်ိန္၌ ႏွစ္စဥ္ US$ (၁၉၃) သန္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

တာဝန္ရွိေသာတရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုအေနႏွင့္ ဝမ္ေပါင္သည္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ မိမိ၏စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာကိုဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ နည္းဗ်ဴဟာတြင္အခ်က္(၂)ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားခန္႕အပ္ႏိုင္ရန္ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ သြားျခင္းျဖင့္ဝမ္ေပါင္သည္ မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာသြင္းအားစုပစၥည္းေထာက္ပံ့သူကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းအား အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး မိုင္းပိတ္သိမ္းသြားသည့္တိုင္ေအာင္အက်ိဳးျပဳသြားပါမည္။ ၎အျပင္ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားအားလည္း စိတ္စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုမုိရရွိလာျခင္းႏွင့္ မိမိတို႕၏ လူေနမႈဘဝကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္လာျခင္းမ်ားရရွိလာၾကပါမည္။


လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ


ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ျမန္မာဝမ္ေပါင္ တို႕အတြက္အလြန္ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္မမီေသာေၾကးနီကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားဘယ္ေတာ့မွ မထုတ္လုပ္ပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အႏွစ္သာရသည္ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ မႈလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းထြက္စီမံကိန္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးခ်မ္းသာသုခကို ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းဗ်ဴဟာ၏အႏွစ္သာရ အျဖစ္ ခံယူထားပါသည္။ "ျပည္သူ၊ ကမာၻၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္" ဤသံုးရပ္သည္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အပိုင္းက႑၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ ပင္မေထာက္ကူတိုင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္သူအား ပထမဦးစားေပးရပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား အခိုင္အမာကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ တရုတ္စကားပံု တစ္ခုတြင္"သင္သည္လူတစ္ေယာက္အား ငါးတစ္ေကာင္ေပးပါက ထိုလူအတြက္တစ္ေန႕စာ ဖူလံုမည္။ ထိုလူအား ငါးဖမ္းနည္းသင္ေပးပါက ထိုလူအတြက္ တစ္ဘ၀စာဖူလံုမည္။" ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေထာင္ေပးျခင္းသည္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိ ပါသည္။ သို႕ပါ၍ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ားစုစုေပါင္း လူအင္အား (၅၀၀၀) ကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းမီ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ စက္ရံုတစ္ရံု၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္မွကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးလာခ်ိန္၌္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ျမန္မာမိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသို႕ ကူညီျမွင့္တင္ၿပီး မိုင္းပိတ္သိမ္းသြားသည့္ တိုင္ေအာင္ေတာင္မွ ေထာက္ကူေပးသြားပါမည္။ ယင္းသည္ပင္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား စိတ္စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုမိုရရွိလာျခင္းႏွင့္ မိမိတို႕၏လူေနမႈဘဝကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္လာျခင္းမ်ားရရွိလာၾကပါမည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးအလို႕ငွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာအလွဴအတန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္လွည့္ေဆးကုသခန္းစနစ္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအနည္းအက်ဥ္းႏွင့္ လံုးဝမရရွိေသာေက်းရြာမ်ားမွလူနာေပါင္း (၇၅,၀၀၀) ေက်ာ္အားေဆးဝါးကုသမႈေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ျမန္မာယန္စီ၏ မိုင္းေတာင္းေဆးရံုသည္ မိုင္းေတာင္းမွ(၅)မိုင္ပတ္လည္အတြင္းရွိေက်းရြာမ်ားမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီမ်ားႏွင့္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း တည္ေဆာက္ေရးကာလတြင္ ႏွစ္စဥ္လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ US$ (၁)သန္းထည့္ ဝင္ေပးရန္ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းအတြက္လည္းဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္လက္ပံ ေတာင္းသတၱဳတြင္းလည္ပတ္လာခ်ိန္တြင္ကၽြန္ေတာ္မ်ားအက်ိဳးအျမတ္၏ ၂% ေငြေၾကးပမာဏကိုလူမႈေရး ဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေငြတြင္ မိုင္းသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ ထည့္ဝင္ေပးသြားပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏တန္ဖိုးကိုအျမင့္ဆံုးသို႕ ျမွင့္တင္ထားသလို အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏တန္ဖိုးအားလည္း ဒုတိယအျမင့္ဆံုးသို႕ျမွင့္တင္ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာလွ်င္ သဘာဝ တရားအရ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာအျမတ္အစြန္းမ်ားလည္းျဖစ္လာပါမည္။

 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္


မိုင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းက႑(၂)ႏွစ္ေနာက္က်သြားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာ သည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုကၽြန္ေတာ္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းလည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႕ထားေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကတိျပဳထားေသာ အလုပ္ အကိုင္မ်ားအား ေဒသခံမ်ားမွေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းအတြက္ေႀကာင္႕လည္း ေဒသခံမ်ားက ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္လာၾကပါသည္။ ဝမ္ေပါင္သည္ ထိုရြာသားမ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလိုအပ္မႈမ်ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးအားေလးစားလိုက္နာျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အဆိုပါရြာသားမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ ဝမ္ေပါင္မွ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ပါ အတိုင္းအိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အလုပ္တစ္ေနရာ၊ ႏွစ္ေနရာ၊ သံုးေနရာေပးရန္ကတိျပဳၿပီး အလုပ္တစ္ေနရာ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ US$ 840၊ အလုပ္ႏွစ္ေနရာ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ US$ 1440 ႏွင့္ အလုပ္သံုးေနရာအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ US$ 1920 အသီးသီး ထုတ္ေပးသြားရန္ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေျမယာဆံုးရံႈးခံရေသာရြာသားမ်ားအား ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ အလုပ္ခန္႕အပ္ၿပီးသြားသည္အထိ ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားထုတ္ေပးသြားပါမည္။ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္သူမ်ားအား မိုင္းသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးထုတ္ေပးသြားပါမည္။ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေပၚအမွီသဟဲျပဳေန ရေသာ ေျမယာမဲ့မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အေျခခံအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈရရွိေစရန္ သီးသန္႕မူဝါဒ တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္လည္း စဥ္းစားစီစဥ္ထားပါသည္။

 

ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚအေလးထားဂရုျပဳျခင္း


ျမန္မာမံုရြာေၾကးနီသတၱဳတြင္းသည္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳသိုက္၊ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳသိုက္တို႕ပါဝင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးေသာေၾကးနီသတၱဳတြင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းမွစ၍ အေစာဆံုးသတၱဳရွာေဖြေရးႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့ပါသည္။ သတၱဳ တြင္းသည္ မိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသတြင္တည္ရွိၿပီး ေဒသပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူဦးေရ (၅၀,၀၀၀)ခန္႕ ေနထိုင္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း (IFC Standard) ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားတာဝန္ယူေဆာက္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ တြင္ အဓိကထားေသာ သေဘာထားအျမင္တစ္ရပ္အျဖစ္ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။
ျမန္မာယန္စီသည္ SGS မွ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ OHSAS:18001 ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္ ISO 14001 ႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ISO 9001 မ်ားရရွိထားေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္လည္းလက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း ေဖာ္ထုတ္စဥ္တြင္ပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား သည္ ဩစေတးလ် ႏိုင္ငံမွအႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ Knight Pie'sold အဖြဲ႕အစည္းအားဖိတ္ေခၚ၍ ည္ေဆာက္ေရးကာလတြင္ CESMS လုပ္ငန္းအားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွစီစစ္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ Knight Pie'sold မွ ေရးဆြဲျပဳစုတင္ျပၿပီးျဖစ္သည့္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း၏ ESIA အစီရင္ခံစာပါအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ESIA အစီရင္ခံစာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္း (IFC Standards) ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး အပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတိုင္းေဖာ္ညႊန္းျပဳစုထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း ေဂဟစနစ္အား ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေဒသလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ "ပတ္ဝန္းက်င္သို႕စြန္႕ထုတ္မႈလံုးဝ(လံုးဝ)မရွိေသာမူဝါဒ" တစ္ရပ္ကို တိက်စြာလိုက္နာက်င့္သံုးပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာကၽြန္ေတာ္မ်ားလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွထြက္ရွိလာေသာမည္သည့္အရည္ႏွင့္ အရည္စီးဆင္းမႈကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႕ေရာက္ရွိ မသြားေအာင္ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ထို႕အျပင္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္လာခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ပတ္ဝန္းက်င္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အာမခံခ်က္ရံပံုေငြ အျဖစ္ သီးျခားေငြေၾကး US$ (၂)သန္းကိုႏွစ္စဥ္ စုေဆာင္းထည့္ဝင္သြားပါမည္။

တာဝန္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဝမ္ေပါင္သည္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဝအက်ိဳးခံစားရမႈကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသယဥ္ေက်းမႈထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ၎အျပင္လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္တိုး၍တိုး၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးသြားရန္လည္း အဆင္သင့္ေဆာင္ရြက္ထားပါမည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရပံ့ပိုးမႈအျပင္ ျမန္မာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ မံုရြာေၾကးနီစိံမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ စံျပစီမံကိန္းတစ္ခုမလႊဲဧကန္ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာႏွင့္တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေစမည့္ စံျပစီမံကိန္းျဖစ္လာရမည္ မွာလည္း မုခ်မလႊဲျဖစ္ပါေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ားမွ နက္နက္ ရိႈင္းရိႈင္း ယံုၾကည္မိပါသည္။