English (United Kingdom)

ဝမ္ေပါင္၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္

ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ "စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တလြဲအသံုးခ်မႈမ်ား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာကို ရည္ညႊန္းျပီး ထိုအစီရင္ခံစာသည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္းကို မိမိတို႔က ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ထို႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ မဆင္မျခင္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားကင္းမဲ့စြာ အတည္ျပဳထားသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ မွားယြင္းေနပါသည္ဟု မိမိတို႔က ျပင္းထန္စြာ ေခ်ပပါသည္။ဤ အစီရင္ခံစာသည္ ခိုင္မာသည့္ အေၾကာင္းရပ္မ်ားထက္ သက္ေသမရွိေသာ တစ္ဆင့္စကားႏွင့္ ထင္ေၾကးမ်ားအေပၚတြင္သာ မွီတည္ေနသျဖင့္ ၄င္းသည္ လက္ခံႏိုင္ရန္အရည္အခ်င္းမရွိေသာ Report ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အင္အားအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ခ်ဲ႕ကားထားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလီမိတက္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆိုပါသည္။ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးမႈသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ေထာက္ခံေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

 

 

 ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာသည္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္သည့္ ESIA အစီရင္ခံစာ မဟုတ္ေသာ ယခင္က ျပဳစုခဲ့သည့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ အလြန္အမင္းကိုးကားထားေၾကာင္း မိမိတို႔က ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ESIA ကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ နာမည္ၾကီးထင္ရွားျပီး ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Knight Pie'sold အဖြဲ႕က ျပီးျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ESIA ကို ျပဳစုရန္ႏွင့္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေဝဖန္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ထို ESIA အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးႏွင့္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကိုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ား အခက္အခဲမ်ားေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး လိုအပ္ေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီးဌာနက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ (၄၅)ဦးပါဝင္သည့္ သံုးသပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (Review Team) ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO)၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ အလားတူစီမံကိန္းမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိေလ့လာခဲ့ဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ESIA အစီရင္ခံစာကို အခ်ိန္ကာလတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္စြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သံုးသပ္စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ျခင္းမွ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထား၊လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး International Finance Corporation (IFC)မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မႈအျဖစ္အသံုးျပဳကာ Knight Pie'sold သည္ ESIA အစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။


" မံုရြာေၾကးနီသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္ " ေခါင္းစဥ္ပါ Amnesty International အဖြဲ႕၏ စာတစ္ေစာင္ကို Wanbao Mining Ltd. က ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ထိုစာတြင္ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ " စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ေရွ႕ေနမ်ား"ႏွင့္အတူ (၁၅)ရက္ၾကာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္ ဟူသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ မိမိတို႔၏ ျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ၄င္းတို႔ ေခတၱလာေရာက္သည့္ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ မိမိတို႔ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းအေပၚတြင္ မိမိတို႔၏ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သည္ မွန္ကန္တရားမွ်တသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ရွာေဖြျဖည့္ဆည္းေပးလိုရိုးမွန္ကန္ပါက ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ မွားယြင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျပီး ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။ထုိ Amnesty အဖြဲ႕သည္ ၄င္းတို႕၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ ဤကဲ့သို႕ အေၾကာင္းအရာ က်ယ္ျပန္႕ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္အလြန္နည္းပါးသည့္ သက္ေသခံခ်က္မျပႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူ၍ မိမိတို႔က ယံုၾကည္ပါသည္။ဤကဲ့သို႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၄င္းတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိစြာ ျပဳမူျခင္း၊ အလြန္အမင္းတရားမွ်တမႈမရွိျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ အလြန္အမင္းမ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ မိမိတို႔က ရႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပလိုပါသည္။


နားလည္မႈရရွိေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ေဒသခံ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုးက မနားမေန ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေဒသအတြင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ မၾကာေသးမီက ရရွိခဲ့သည့္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕အေပၚ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားအား ဤအစီရင္ခံစာက မ်က္ကြယ္ျပဳထားပါသည္။ေက်းရြာ ၃၅ ရြာရွိ လယ္ယာေျမဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ၇၁ % ျဖစ္ျပီး မိမိတို႔ႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ မိမိတို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ Contribution Payment (အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ေထာက္ပံ့ေငြ) အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ ၃၅ ရြာအနက္ ၂၇ ရြာ တြင္ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာ တစ္အိမ္ဆင္းတစ္အိမ္တက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ Contribution Payment ႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚတြင္ လက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၉၁ % အထိ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါသည္။ဤလက္ခံသည့္ ပမာဏသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းအေပၚတြင္ "ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာ ေထာက္ခံအားေပးမႈ (Broad Community Support)"အတြက္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုရရွိသည့္ပမာဏ ဟူ၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ အေလ့အထအရ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။


Contribution Payment (ေထာက္ပံ့ေငြ)ေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္ကို မိမိတို႔၏ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ မူတည္ျပီး ပံုေဖာ္ခဲ့ပါသည္ ဟူ၍လည္း မိမိတို႔က ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ဝမ္ေပါင္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိသည့္အခ်ိန္အထိ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရယူလိုပါသည္ဟူ၍ မူလက ေျပာခဲ့ၾကသူမ်ားမွာလည္း ေဒသခံမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။သို႕ေသာ္လည္း အကယ္၍ သူတို႔သည္ ဝမ္ေပါင္မွ ခန္႔ထားမည့္ အလုပ္ကို ျငင္းပယ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဤစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္အတြင္းတြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ရရွိၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ေျမအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး တစ္ဧကလွ်င္ ၁,၈၂၅,ဝဝဝ က်ပ္မွ ၃,၂၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္အတြင္း ေျမယာနစ္နာေၾကးေထာက္ပံေၾကး ေပးေခ်ျခင္းအျပင္ ဤ Contribution Payment (ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား)ကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ CSR အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာႏိုင္ေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မိမိတို႔က ဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ ၄င္းတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီမႈမရွိစြာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ဤ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်က္ကိုမွ် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။


ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတို႔တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ဤႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းမွ အျမင့္မားဆံုးရလဒ္ ရရွိႏိုင္ေစေရးေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ မိမိတို႔၏ ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရးအတြက္ Wanbao Mining Ltd. သည္ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့့္လုပ္ငန္းအေပၚ ထပ္ေလာင္း၍ ကတိျပဳေျပာၾကားလိုပါသည္။