English (United Kingdom)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ျပန္လည္ရႈျမင္ျခင္း

တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(ေဆာင္းပါး)

 

ေလးစားရပါေသာ သတင္းမီဒီယာမွ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္၊ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ (၃)ဘာသာစလံုးျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သတင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမာသမတ္က်က်ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

 

မၾကာေသးခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္

ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါရန္

 

website

 

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ျပန္လည္ရႈျမင္ျခင္း

 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အၾကံဳ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားအား ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရႈမည္ ဆိုပါက -
ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ " စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုကို ျခံဳငံုစဥ္းစားျပီး ျပဳျပင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ပါေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္" ဟုပါရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက အစီရင္ခံစာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ လုိက္နာေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ရန္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီး ဦးလွထြန္း ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား အသီးသီးပါရွိေသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိလာေနျပီျဖစ္ပါသည္။

 


၁။ ေျမသိမ္းဆည္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အားနည္းမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိကာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကို ပိုမို တိုးျမွင့္ေပးအပ္သင့္ျပီး သတၱဳတြင္းဧရိယာတြင္ ပါဝင္ေသာ ေျမယာအခ်ိဳ႕ကို ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးသင့္ ဟူေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ၏ အၾကံျပဳခ်က္


သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး သည္ ေဒသရွိ အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတြင္ အဓိက တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဤ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ သတ္မွတ္သည့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ႏွစ္ၾကိမ္တိတိေပးအပ္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ ေငြပမာဏ တစ္ခု ထူေထာင္ေပးထားခဲ့သည္။ ေျမအမ်ိဳးအစား အသီးသီးအလိုက္ ရရွိခဲ့ေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမွာ တစ္ဧကလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၁,၈၂၅,ဝဝဝ)က်ပ္မွ (၃,၂၅ဝ,ဝဝဝ)က်ပ္ အထိ ရွိပါသည္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တို႔ အျပင္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ ေဒသႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့ရာမွ သိရွိလာေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေျမယာဆံုးရံႈးေသာ ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္မည့္ အစီအမံ ကို စတင္ခဲ့ကာ စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းထားမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္အကိုင္မရရွိေသးသည့္ ေျမယာဆံုးရံႈးရသည့္ ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ လစဥ္လတိုင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇ဝ) မွ (၁၆ဝ)အထိ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ကူးလူးဆက္ဆံခဲ့ေသာ ရြာေပါင္း (၃၅)ရြာမွ ေျမယာဆံုးရံႈးသည့္ ေဒသခံျပည္သူ (၇၁)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ေထာက္ပံ့ေငြ အစီအမံကို လက္ခံၾကျပီး စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ ရြာမ်ားအနက္မွ (၂၇)ရြာကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ေထာက္ပံ့ေငြအစီအမံကို လက္ခံကာ စီမံကိန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို လိုလားသည့္ ေျမယာဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ အခ်ိဳးမွာ (၉၁)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ပါသည္။တစ္အိမ္တက္ဆင္း(door-to-door)ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ေဒသႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းသည္ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ မဆို အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ဤသို႔ စီမံကိန္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ရရွိခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်ိဳးသည္ ပံုမွန္ႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ခိုင္မာသည့္ (regular and predicable) အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ ေထာက္ပံ့ေၾကး ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမွာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူမႈေရးအရ ခြင့္ျပဳမႈ(social license)ကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိေနပါသည္။

သတၱဳတြင္းဧရိယာတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ စီမံကိန္းမွ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေျမပမာဏမွာ စုစုေပါင္း ေျမဧက (၉ဝ၃.၇၄) ဧက ရွိျပီး အဆိုပါ ေျမဧကမ်ားထဲတြင္ လယ္ေျမဧက (၂၉၄.၇၅)ဧက ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳေျမဧက (၄၂.၆၆) ဧက ၊ျမစ္ေရတင္ သြယ္တန္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆည္ေျမာင္းဧက (၂ဝ.၃၃)ဧက ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေျမဧက (၅၄၆)ဧက တို ႔ ပါဝင္ပါသည္။

 

၂။ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဟူေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ၏ အၾကံျပဳခ်က္


ဤ အၾကံျပဳခ်က္အရ ကုမၸဏီသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတြင္ ကမာၻအသိအမွတ္ျပဳ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ Knight Pie'sold အား ဖိတ္ေခၚျပီး တည္ေဆာက္ေရးကာလ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (CESMS) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (ESIA) တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။လက္ေတြ႕တြင္မူ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသလို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး က်င့္ထံုးမ်ားအတိုင္း စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကို ျပဳလုပ္ေနခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၁)ရက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးကာလ အတြက္ အထူးေလးစားလိုက္နာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူမ်ားပါဝင္ေသာ CESMS ကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ျမန္မာအစိုးရက ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ သက္ဆို္င္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဘက္မလိုက္ ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ (Independent Monitoring Team) ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ကုမၸဏီ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အေျခအေနမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေစခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ESIA ပထမ မူၾကမ္းကို ျမန္မာအစိုးရ အရာရွွိမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္လူမႈေရးရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Review Committee ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူကာ ေဒသႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ (လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္) အမ်ိဳးအစားတူညီသည့္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းအား သြားေရာက္ေလ့လာရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ျပီး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အထပ္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ESIA အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆံုးစိစစ္ပြဲတြင္ တင္သြင္းကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေကာ္မရွင္တြင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူကာ ဝန္ၾကီးႏွင့္ ဒုဝန္ၾကီး(၂၄)ပါး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၇)ဦးတို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။


၃။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြား၊အက်ိဳးအျမတ္အား ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ သည္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ မွ်ေဝခံစားျခင္း (PSC) စာခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုသင့္သည္ ဟူေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ၏ အၾကံျပဳခ်က္


ဤ အၾကံျပဳခ်က္အရ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ PSC စာခ်ဳပ္အား ထပ္မံ မြမ္းမံခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အရ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ယခင္က အက်ိဳးတူ စီးပြားဖက္ (၂)ဖက္သာ ရွိခဲ့ရာမွ အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္ (၃)ဖက္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။စီးပြားဖက္မ်ားထဲမွ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာအစိုးရကို ကုိယ္စားျပဳျပီး စီမံကိန္း၏ Royalty ႏွင့္ အခြန္အခမ်ားပါဝင္ေသာ စုစုေပါင္းအက်ိဳးအျမတ္၏ (၅၁)ရာခိုင္ႏႈန္း ကို မွ်ေဝခံစားမည္ျဖစ္သျဖင့္ စီမံကိန္းအက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆံုးရရွိေစေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္သည္ က်န္ရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္(၄၉)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သည္ စီမံကိန္းေျမ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းအတြက္ အလံုးစံုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၊ မိုင္းဒီဇိုင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ESIA ျပဳစုျခင္းအား ျပီးေျမာက္ေအာင္ တာဝန္ယူၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္းအား လူမႈေရးအရ တာဝန္ယူမႈ CSR လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိ္ဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးသြားမည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေရးကာလသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ စီးပြားဖက္အားလံုးမွ အသားတင္အျမတ္၏ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းကို CSR လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ ဟု လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း စီးပြားျဖစ္လည္ပတ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အာမခံေငြအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရဘဏ္တြင္ သီးသန္႕ေငြစာရင္း (account) တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ က်ခံသံုးစြဲသြားမည္ ဟူ၍ ထပ္မံထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါေသးသည္။

 

၄။လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ ေတာင္ၾကားေစတီႏွင့္သိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက ဤသို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားပါသည္။


" ဤ ေစတီႏွင့္သိမ္မွာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲလွပါသည္ "
"အဆိုပါ ေစတီႏွင့္သိမ္မွာ ေဒသခံတခ်ိဳ႕ ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ ပထမလယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး တည္ထားသည့္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အေထာက္အထားမွ မေတြ႕ရွိရပါ "


အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅)ရက္ေန႔ တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ၾသဝါဒ ခံယူပြဲ တစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ေထၾကီးဝါၾကီး ဆရာသံဃာေတာ္ (၂၇)ပါးက ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဘုရားတက္ဝတ္ျဖည့္ရာတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္အတြက္ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕တည္ထားမည့္ေျမေနရာမွာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားပါက ေတာင္ၾကား ေစတီေဟာင္းအား ေရႊ႕ေျပာင္းေကာင္းေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၉)ရက္ေန႔ တြင္ ေစတီေဟာင္းအား ေနရာသစ္သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျပီး ေစတီေတာ္အား အသစ္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္တြင္ ေစတီေတာ္သစ္ကို တည္ထားျပီးစီးခဲ့ျပီး ေတာင္ၾကားေစတီေတာ္သစ္၏ ထီးေတာ္တင္လွဴပြဲႏွင့္ ဌာပနာထည့္သြင္းပြဲကို သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားတက္ေရာက္ပူေဇာ္ၾကကာ တခမ္းတနားက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား ပိုမို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ဝတ္ျဖည့္ႏိုင္ၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးမွာ သာသနာေရး ဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျပီး တိတိက်က် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။


၅။ လူမႈစီးပြားတာဝန္ယူမႈ (CSR) လုပ္ေဆာင္သည့္အခန္းက႑တြင္ ကုမၸဏီသည္ ေဒသတြင္း ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားသာမက တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလက္မႈ(SME) လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသင့္သည္ ဟူေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ၏ အၾကံျပဳခ်က္


ဤအၾကံျပဳခ်က္အရ ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းကို ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးသြားပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ စီးပြားျဖစ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္မ်ား စုေပါင္းကာ အသားတင္အျမတ္၏ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ခံသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္အတြက္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၈)သန္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးခဲ့ကာ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ ေဒၚလာ တစ္သန္းထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ (၂ဝ၁၄)ခုႏွစ္အတြင္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ျပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေဒၚလာ တစ္သန္းထက္ ေက်ာ္လြန္မည္ဟု ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားမိပါသည္။ထုိ႔ျပင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလက္မႈ(SME) လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ေျမယာဆံုးရံႈးလိုက္ရေသာ ေဒသခံမ်ားအား ပန္းရံအဖြဲ႕၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၊ လက္သမားအဖြဲ႕၊စက္ေရတြင္းတူးအဖြဲ႕၊ ကြန္ကရစ္ ပံုၾကမ္းေလာင္းစက္ရံု၊ ကြန္ကရစ္ပိုက္စက္ရံု၊အုတ္ဖုတ္စက္ရံု ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးျခံလုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည့္တို႔ကို ေျမယာဆံုးရံႈးလိုက္ရေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အတိတ္မွ လယ္ယာလုပ္ငန္း မွသည္ ဘဝရပ္တည္ေရးနည္းလမ္းအသစ္မ်ား ရရွိေနျပီ ျဖစ္ျပီး ေဒသခံတို႔၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိလာခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။


အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း တိုင္းတာျပီး ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္တိုင္းအား လံုးဝ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေနေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မရွင္၏ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ လတ္တေလာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ျပဳျပင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို ရရွိသျဖင့္ ျခံစည္းရိုးတိုးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတခ်ိဳ႕က လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကို အသံုးခ်ျပီး လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာေစရန္ႏွင့္ တရုတ္မုန္းတီးေရးဝါဒ ရွင္သန္လာေစရန္ဟူေသာ အဓိကနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း မွာၾကားသြားသည္မွာ(economic growth impossible without regional stability ) "ေဒသတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္မည္ "ဟူ၍ မိန္႔ဆိုခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ လည္းေကာင္း၊လက္ပံေတာင္းေဒသသည္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုးသည္ လည္းေကာင္း ဤသို႕ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

 

pdf icon pdf icon pdf icon ppt icon