English (United Kingdom)

On the Job Trainees: Wanbao’s Statement

ျမန္မာ၀မ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာ အနီးပတ္ ၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားဖန္တီးေပးေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ထုပ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားကို ကၽြမ္း က်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္းရည္ရြယ္လ်က္ အငယ္တန္း လုပ္ငန္းေအာ္ပ ေရတာသင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္၍ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် သင္ၾကား ေပးသြားရန္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား အားေရြးခ်ယ္ ရာတြင္လည္း တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္အညီသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတုိ႕ပါဝင္သည့္ သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီျဖင့္လက္ပေတာင္းေတာင္သတၱဳတြင္းဧရိယာအတြင္းပါဝင္သည့္ေက်းရြာအုပ္စု (၇)စု ရွိ ေက်းရြာေပါင္း(၂၆)ရြာတြင္ တရားဝင္ေနထုိင္ၾကသည့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွဘြဲ႔ရမ်ားကိုသာ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ေရးေျဖႏွင့္ လူေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး သင္တန္းသား/သူစုစုေပါင္း (၂၃၃) ဦးတို႔အား ေရြးခ်ယ္၍ (၂၈-၁၀-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွ (၂၆-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ၊ (၅) လၾကာစာေတြ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

      အဆုိပါသင္တန္းသားမ်ားသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း (၃၀-၁-၂၀၁၄) ရက္ ေန႔ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသို႕ၾကြေရာက္ခဲ့ေသာ လက္ပေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးစံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ အေပၚအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ေကာ္မတီဥက၊ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၏ခရီးစဥ္တြင္ မိမိတို႕သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ား၏လစာေငြကို ျပန္လည္စိစစ္ ၍ညိွႏိႈင္းေပးပါရန္တင္ျပခ်က္အေပၚကုမၸဏီမွ ေကာ္မတီဥကၠထံ အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျပန္လည္ရွင္း လင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ သင္တန္း သားမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ မိန္႕မွတ္ခ်က္အရ ကုမၸဏီဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးမွ သင္တန္းသားမ်ားအား (၂၄-၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ သတၱဳ/သစ္ေတာ/စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဦးေဆာင္လ်က္ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားမွသင္ တန္း သားကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးအား (၂၁-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆံု၍အသီးသီးရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ သင္တန္းသားမ်ားအား ရရွိထားသည့္အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မဆုံးရွဳံးေစရန္ ႏွင့္ မိမိတုိ႕မိသားစုအနာဂတ္ဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အသိ၊ ကုိယ္ပုိင္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္၍ အက်ိဳးအၾကာင္းညီညြတ္မွ်တ စြာ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ၾကရန္တိုက္တြန္းျပီး ေအာက္ပါနည္းလမ္း (၃) မ်ိဳးအနက္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳၾကရန္ႏွင့္ (၉-၅-၂၀၁၄) ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုး ထား၍ ၀န္ထမ္း ေရးရာ ဌာနသို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ သင္တန္းသားမ်ားထံစာျဖင့္ (၂) ၾကိမ္တိုင္တိုင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

(၁)သင္တန္းကာလ (၁ ႏွစ္၊ ၆ လ) ျပည့္ေအာင္၊ ေနာက္ထပ္သင္တန္း (၁၃) လတက္ေရာက္ျပီး ေနာက္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေအာင္ျမင္ပါက Grade-8 အဆင့္တြင္ လစာ US$ ၁၈၀/- ျဖင့္ ခန္႔ထားရန္ (သို႔မဟုတ္)

(၂) မူလသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းသင္တန္းကာလ (၅) လျပီးေျမာက္ပါက Grade-9 အဆင့္ လစာႏွဳန္း US$ ၁၂၀/- ျဖင့္ခန္႔ထားျပီး အျခားဝန္ထမ္းမ်ားနည္းတူ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္အေပၚ အကဲျဖတ္လ်က္ ရာထူးလစာတိုးျမွင့္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းကာလ (၅) လအပါအဝင္ လုပ္သက္ (၁ ႏွစ္၊ ၆ လ) ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးျပီးေအာင္ျမင္ပါက Grade-8 အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခန္႔ထားရန္ (သို႔မဟုတ္)

(၃) မိမိဆႏၵသေဘာအေလ်ာက္ ယခုရရွိထားသည့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို စြန္႔လႊတ္လိုပါ က စြန္႔လႊတ္ရန္၊ အကယ္ထိုကဲ့သို႔စြန္႔လႊတ္မည္ဆိုပါက ေနာင္ကုမၸဏီမွေခၚယူမည့္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ယူရန္။

       သို႕ရာတြင္ အငယ္တန္းလုပ္ငန္းေအာ္ပေရတာသင္တန္းသားမ်ားသည္ သင္တန္းမျပီးမီ (၂၂-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႕ မွစ၍ သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းမွ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ လ်က္ရွိၾက ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးသတ္ မွတ္ရက္ျဖစ္ေသာ (၉-၅-၂၀၁၄)ရက္ေန႕အထိ သင္တန္းသား/သူ (၇) ဦးအပ က်န္လူမ်ားမွာ လာေရာက္ သတင္းပို႔ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ သင္တန္းတြင္ ဝတ္ဆင္ ရန္ထုတ္ေပးထားသည့္ တူညီဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္ လ်က္ (၁၀-၄-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍ (၂၁-၅-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၇)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေညာင္ပင္ၾကီး မွ ယင္းမာပင္ကားလမ္း တစ္ေလ်ာက္ ပုသိမ္-မံုရြာလမ္းဆံုအထိ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္၍ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပလ်က္ရွိၾကပါသည္။ လစာတုိးေပးရန္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီအေပၚ အမ်ားျပည္သူတို႕မွ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျပီးကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိဆိုး ရြားစြာထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအသိုင္းအ၀ိုင္း ၏တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိပါ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစပါသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိ၏သေဘာထား ရပ္တည္ ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေလးအနက္ ေဖာ္ျပအသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

၁။   အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ရန္အတြက္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူစဥ္က ကုမၸဏီမွရာ ထူးသတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ စပယ္ေတာင္-ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင့္ လက္ပေတာင္းေၾကးနီ သတၱဳ တြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ၏အေျခအေနေပၚမူတည္ သင္တန္းျပီးဆံုးပါက လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းသဘာ၀ ႏွင့္ျပည့္မီရမည့္အရည္အခ်င္းကို ထည့္တြင္းစဥ္စားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူစဥ္က သင္တန္းသား မ်ားျပည့္ စံုရမည့္အရည္အခ်င္း၊ သင္တန္းကာလအတြင္းရရိွမည့္စားစရိတ္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ သင္တန္းကာလျပီးဆံုးပါက ခန္႔ထားႏိုင္မည့္ရာထူးလစာႏႈန္းမ်ားကို တရားဝင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖာ္ျပ၍ေၾကာ္ျငာေခၚ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ ျပီး သင္တန္းသားမ်ားမွလည္း သေဘာတူလက္ခံသျဖင့္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္အဆိုပါကစၥရပ္မ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရထံတင္ျပလမ္းညႊန္ခ်က္ခံယူျပီးျဖစ္ သည္။ လုပ္ခတိုးျမင့္ေရးဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရလက္ေထာက္ညႊန္ ၾကားေရးမး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အလုပ္ရံု ႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနဦးေဆာင္ေသာစံု စမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွလည္း ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီစံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ကုမၸဏီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သည္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ညီညႊန္႔မွဳမရွိေၾကာင္း ကန္႕ကြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရိွပါ။

၂။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္မုိင္းနင္းေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ အလုပ္သမားမ်ား ခန္႕ထားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ရုံႏွင့္အ လုပ္သမားဥပေဒ၊ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုဆႏၵျပေတာင္းဆုိလ်က္ရွိေသာသင္တန္းသားဟုဆိုသူမ်ားမွာ သင္တန္းကာလျပီးဆံုး၍ သင္တန္းမ်ားလည္း ပိတ္သိမ္းျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသား မ်ားမဟုတ္ၾကေတာ့ သည့္အျပင္ အလုပ္သမားဥပေဒအရအလုပ္ခန္႕ထားေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို၍ခန္႕ထား ျခင္းလည္းမရိွသျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အလုပ္သမားမ်ား လည္း မဟုတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ႏွင့္ကုမၸဏီအၾကား ဥပေဒေၾကာင္းအရ မည္သို႕မွ် ဆက္လက္၍ ပတ္သက္္စရာအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာမရိွေတာ့ပါ။ သို႕ျဖစ္ပါ လ်က္ သင္တန္း သားအမည္ခံယူ၍ အမ်ားျပည္သူသုံးလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ကုမၸဏီမွထုတ္ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီ Logo အမွတ္တံဆိပ္ပါတူညီဝတ္စုံကုိဝတ္ဆင္ျပီးခန္႕ထားျခင္းမရိွေသာအလုပ္အတြက္ အက်ိဳး အေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈကင္းမဲ့စြာျဖင့္ လစာတုိးေပးရန္ခ်ီတက္ဆႏၵျပေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီအေပၚ အမ်ားျပည္သူတို႕မွအထင္အျမင္ လြဲမွားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျပီးကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိပါ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစပါသျဖင့္ ယင္းလုပ္ရပ္အားရပ္ဆိုင္းရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ ပါသည္။

။   အကယ္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ အေပၚ အမ်ား ျပည္သူတို႕မွ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားပ ေပ်ာက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊  လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း အသိုင္းအ၀ိုင္း၏တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုထပ္မံထိခိုက္မႈမ်ား မရိွေစရန္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီမလႊဲမေရွာင္သာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္မွတစ္ပါး အျခားေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမရိွပါေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။