English (United Kingdom)

Header Responsible Mining Wanbao

Print

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSR လႈပ္ရွားမႈမ်ား

လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး

141128-csd-electricity

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စြမ္းအင္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္အေလ်ာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ထိုအခက္အခဲအား ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား မွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္ ၾကီးမားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါသည္။ေဒသအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ က်ပ္ သန္း(၅၉ဝ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း (၁၉)ရြာမွ ေဒသခံ (၁၂ဝဝဝ)နီးပါးအား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ လူေနမႈဘဝမ်ားအျဖစ္

 ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ အထူးေျပာၾကားလိုပါသည္။

 

ေဆးရံုတည္ေဆာက္ေပးျခင္း

141128-csd-hospital

(၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအနီးတြင္ (၁၆)ကုတင္ဆန္႔ ေဒသႏၱရ ေဆးရံုအား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျပီး က်ပ္ (၄၂၅)သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါသည္။အဆိုပါ ေဆးရံုကို တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအား ဇူလိုင္လတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

 

လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေပးျခင္း

141128-csd-roadrepairing

141128-csd-roadrepairing2

လမ္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေဒသခံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကူးလူးဆက္သြယ္ေပးေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဒသခံတို႔၏ လံုျခံဳေဘးကင္းေရး၊အိမ္တြင္းေမြးျမဴေရးႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး သြားလာေရးတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာေစပါသည္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အဆင့္နိမ့္က်မႈမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မနက္ျဖန္အား လမ္းခင္းေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေဒသခံမ်ား ဆက္သြယ္သြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ရြာ(၁၂)ရြာ၏ လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားတြင္ က်ပ္ (၁ဝ၄)သန္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရွိပါသည္။

 

မူၾကိဳေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

141128-csd-kindergarten

(၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ဝက္ေမွး-ကံေတာ ႏွင့္ ဆည္တည္း-ဇီးေတာ ရြာမ်ားအတြက္ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ က်ပ္သန္း(၁၃ဝ)အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့ျပီး အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ေပါင္း(၁ဝဝ)ေက်ာ္မွာ မူလတန္းၾကိဳပညာေရးကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေနျပီျဖစ္ပါသည္။

 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

141128-csd-primaryschool

ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ကင္းေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ရံုတင္မက ပညာေရးသည္ အပတ္တကုတ္ ရယူၾကိဳးပမ္းရမည့္အျပင္ ဆံုးရံႈးရသူအဖို႔ မည္သည့္အခါမွ ျပန္မရႏိုင္ေသာ အဖိုးတန္ ဥစၥာျဖစ္သည္။ပညာေရးႏွင့္ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းသည္ လူေနမႈဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသည္။ (၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ရြာ (၈)ရြာအတြက္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား တည္ေဆာက္ထူေထာင္ေပးျခင္းမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၂၇၄)သန္းအား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၁၂ဝဝ)ေက်ာ္ အက်ိဳးရရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ပညာသင္ဆုမ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္းကာ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီး ေဒသရွိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (ဆယ္တန္း) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁ဝဝဝ)ေက်ာ္အား ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္  (၈၂)သန္းအား ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရး

141128-csd-drinkingwater

ေရေကာင္းေရသန္႕သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ အေရးၾကီးလွသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေငြက်ပ္ သန္း(၁၆ဝ)အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးထားျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာ (၁ဝ)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ (၅ဝဝဝ) ေက်ာ္အတြက္ သန္႔ရွင္း၍ စိတ္ခ်ရေသာ ေသာက္သံုးေရ ရရွိရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

 

နယ္လွည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆးခန္း 

141128-csd-mobileclinic

စီမံကိန္း ဧရိယာအနီးရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၅ဝ)အတြက္ အခမဲ့ ေဆးဝါးကုသဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္သည့္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕ (၂)ဖြဲ႕ ရွိေနသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လစဥ္ ေဒသခံျပည္သူ (၃ဝဝဝ)ဝန္းက်င္အား ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိျပီး ကနဦး စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အခမဲ့ ေဆးကုသျခင္း အၾကိမ္အေရအတြက္(၈ဝဝဝဝ)ေက်ာ္အထိ ကုသ ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သတၱဳတြင္းလုပ္သားျမိဳ႕ေဆးရံုမွ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို အထူးပံုမွန္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသလို မိခင္ႏွင့္ရင္ေသြးမ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

 

ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္း

141128-csd-irrigationproject

(၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မွ ျမစ္ေရတင္ ဆည္ေျမာင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအား က်ပ္သန္း(၁၇ဝ) လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ဤ စီမံကိန္းမွ ေက်းရြာေပါင္း(၁ဝ)ရြာ နီးပါး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။

 

အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ား

၁။ေဆာက္လုပ္ေရး ပန္းရံအဖြဲ႕

 

141128-sme-constructionteam

 

၂။လက္သမားအဖြဲ႕

 

141128-sme-woodprocessingteam

 

၃။စက္ေရတြင္းတူး အဖြဲ႕

 

141128-sme-welldiggingteam

 

၄။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕

 

141128-sme-transportationteam

 

၅။ပံုၾကမ္းေလာင္း စက္ရံု

 

141128-sme-precastplant

 

၆။အုတ္ဖုတ္ စက္ရံု

 

141128-sme-brickplant

 

၇။ကြန္ကရစ္ပိုက္ စက္ရံု

 

141128-sme-cementpipeplant

 

၈။ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား

 

141128-sme-husbandry

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သတၱဳတြင္းမွ အျပန္အလွန္ ေပါင္းကူးဆက္ဆံျခင္းကို ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ိဳးေစ့မ်ားခ်ေပးေနပါသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူေပးမႈမ်ားမွ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနပါသည္။ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို က်က်နန ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ပံ့ပိုးေပးပါက စီးပြားေရးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ တိုးတက္ျခင္း ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ေဒသ၏ အလံုးစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ တို႕၏ ရင္းျမစ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အစားအစာ (လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ)၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑မ်ား၌ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ (စီမံကိန္းေၾကာင့္) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရေသာ ေဒသခံမ်ားအား ပ့ံပိုးကူညီေပးေနပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး က႑တြင္လည္း ေက်းရြာ ကန္ထ႐ိုက္တာ မ်ားတြင္ ကုန္တင္ကား (၂၆)စီး ရွိထားၿပီး အျခားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္လည္း အုတ္ဖုတ္စက္၊ ကြန္ကရစ္ပိုက္လံုးစက္႐ံု၊ ပံုေလာင္းထားေသာ ကြန္ကရစ္တံုးစက္႐ံု ႏွင့္ အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ကို ရည္မွန္းထားေသာ ဝယ္ယူမႈ၊ လ်ာထားခ်က္ ပမာဏ၊ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားေပးသြားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။