English (United Kingdom)

Header Responsible Mining Wanbao

Print

တာဝန္သိသိလုပ္ေသာသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း

ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝ သည္ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္ရေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရျခင္းကို သိနားလည္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ တာဝန္သိ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းသည္ ရင္းျမစ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တန္ဘိုးရွိ အုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စိန္ေခၚရေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ရသူ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ ကိုးစားရေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို နဂိုအတိုင္း မပ်က္စီးသြားေအာင္ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေပးရျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးတာဝန္သိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ ျပဳထားရပါမည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဝန္းက်င္ရွိ ကမာၻေျမအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေနစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြသြားရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အက်ိဳးတူ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သတိထား လုပ္ကိုင္ရပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အတြက္ လူ႔က်င့္ဝတ္ ဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပို္င္း အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပံုမွန္ အၾကံဥာဏ္ရယူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ စီးပြားဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါ သည္။

ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ပဏာမ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ပန္းတုိင္သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစမႈအား ကာကြယ္ ရန္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္သြားေသာ ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕  သည္ နည္းပညာပိုင္း တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသလုိ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ထြက္ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ မရွိေအာင္ အသံုးခ်သြား ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ႏွင့္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈတြင္လည္း ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သလုိ ေဘးကင္း လံုးၿခံဳေစေသာ စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီး ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ ဆယ္တင္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ ရပါသည္။
 
ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တြင္ ေအာက္ပါ အဓိက ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ သံုးခုအား လုပ္ေဆာင္သြား ပါမည္။

၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစမႈကို ကာကြယ္ျခင္း အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္
၂။ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအတိုင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္
၃။ အသံုးမလုိေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း ႏွင့္ ေလထုထဲ ထုတ္လႊင့္ ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ် ေနစဥ္တြင္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ႏွင့္ နဂိုအတိုင္း မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။


အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ လုပ္ငန္းတြင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရရာေသခ်ာ ရမည္ျဖစ္သလုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အကဲျဖတ္ ခ်င့္တြက္မႈမ်ား ႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီရပါမည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေအာင္ျမင္မႈကို သိပၸံနည္းက်ႏွင့္ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ ထားေသာ တိုးတက္မႈအား စဥ္ဆက္မျပတ္ စိစစ္သံုးသပ္၍ တုိင္းတာလုပ္ေဆာင္ရ ပါမည္။