English (United Kingdom)

Header About Us

Print

ျမန္မာဝမ္ေပါင္

ျမန္မာဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္ အတိုေကာက္အားျဖင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္) သည္ ႏုပ်ဳိတက္ၾကြေသာ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။

ေၾကးနီသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေန႕စဥ္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ေၾကးနီသည္ အေရးပါေသာ ပါဝင္မႈတစ္မယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယေန႕တိုးတက္ေသာ လူေနမႈဘဝတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည့္ စာေပအေထာက္အထားမရွိပါ။အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဖုန္းမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္မ်ားတြင္ပင္ ေၾကးနီကို အသံုးျပဳထားျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ ယခုအခါ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ ေၾကးနီကို ထုတ္လုပ္ျပသလို ျမန္မာျပည္သူတို႕၏ တိုင္းျပည္တိုးတက္ၾကြယ္ဝလာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘဝေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္တို႕အျပင္ ျပည္တြင္းသယံဇာတတို႕မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရွိ လက္ပံေတာင္းေဒသ ကိုအေျချပဳထားပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ဝန္ထမ္းမ်ား အတူတကြ လက္တြဲ၍ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာတြင္ တာဝန္သိကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ ေရရွည္တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚေလးေလးနက္နက္တာဝန္ယူသြားပါမည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္သလို ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ အဓိကလုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပး ပါသည္။ဤအရာသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အထူးဂုဏ္ယူရပါေသာ ထူးျခားေသာ မိသားစုအသြင္ ခံစားပံုေဖာ္ကူညီေပးမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသည္ (၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံ ေပက်င္းျမိဳ႕ရွိ ပင္မသတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီက စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ယင္းပင္မကုမၸဏီသည္ အာရွႏွင့္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳသိုက္အနီးတြင္ (သတၱဳမိုင္း)တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ယခုအခါ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

(၂ဝ၁၃) ခု ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာန ကိုယ္စားျပဳ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ စီးပြားဖက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ (MEHL) ႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္တို႕ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳးက်ခြဲေဝစာခ်ဳပ္မြမ္းမံျပင္ဆင္ခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားအရ (ျမန္မာ)ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အက်ိဳးအျမတ္ ၅၁ % ကို ရရွိ၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစကာ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းစီးပြားဖက္ MEHL တို႕သည္ အက်ိဳးအျမတ္ ၄၉ % ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ စီမံကိန္း၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါ သည္။၄င္းအျပင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ CSR အစီအစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁)သန္းကို ႏွစ္စဥ္ထည့္သြင္းရန္ တာဝန္ယူကတိကဝတ္ျပဳထားခဲ့ ပါသည္။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ ၄င္း၏ စီးပြားဖက္ MEHL ႏွင့္အတူတကြ သတၱဳတြင္းထုတ္လုပ္မႈ စတင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ CSR စီမံခ်က္အတြက္ ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးအျမတ္၏ ၂ % ကိုလည္း သံုးစြဲသြားပါမည္။

ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ အျမင္ရွိျပီး အနာဂတ္အတြက္ ပို၍ ပို၍ ၾကီးပြားတိုးတက္သြားေအာင္ ရွာၾကံလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ဤသည္မွာ ျမန္မာေဒသခံမ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ကတိကဝတ္ျဖစ္ျပီး ထိုကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္းအတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္မိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။