English (United Kingdom)

Header About Us

Print

သတၱဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ မည္သည့္ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ လုိအပ္ပါသလဲ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ အေနအထားအရ တကၠသိုလ္ ပညာေရးမွ ဒီပလိုမာ၊ အရည္အခ်င္းအလုိက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရာထူးေနရာအတြက္ အၿမဲ ပိုင္ဆိုင္ထားရပါမည္။ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တတ္ကၽြမ္းမႈမလုိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အလုိက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအေနအထားအရ တုိ႕ႏွင့္သာ အေျချပဳထားပါသည္။