English (United Kingdom)

Header About Us

Print

သတၱဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပညာအရည္အခ်င္း ဘယ္မွ်လုိအပ္ပါသလဲ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာရွင္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္သည္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာ အရည္အခ်င္းအလုိက္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သတၱဳေဗဒပညာရပ္၊ စက္မႈပညာရပ္၊ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္၊ ၿမိဳ႕ျပပညာရပ္၊ ဘူမိေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ေသာ ဘာသာရပ္ တုိ႕ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ တစ္ဘြဲ႕ ရရွိထားရပါမည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသည္ ရာထူးေနရာအားလံုးတြင္ လုိအပ္ေသာ ကနဦးလုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။