English (United Kingdom)

Header About Us

Print

ESIA ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ အခန္းက႑ ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား အား အေသးစိတ္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသလား။

(က) လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၏ ထုတ္ကုန္အေပၚ အက်ိဳးတူခြဲေဝခံစားခြင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္အား ၂ဝ၁ဝ ခု ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႕ ႏွစ္ဦးေရွ႕ေမွာက္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။


(ခ) ၂ဝ၁ဝ ခု စက္တင္ဘာလ (၁ဝ)ရက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလီမိတက္ ကို မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


(ဂ) လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာႏွင့္ သီးႏွံမ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို လန (၃၉) ျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (MEHL) သို႕ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳ တြင္းအတြက္ ႏွစ္ (၆ဝ) ေျမဂရံ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။


(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား အေျခခံ၍ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။


(င) ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္ ေန႕တြင္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၏ ထုတ္ကုန္အေပၚ အက်ိဳးတူခံစားခြင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္အား ျပင္ဆင္၍ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။


(စ) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စီမံကိန္းသည္ က႑အားလံုးတြင္ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။