English (United Kingdom)

Header About Us

Frequently Asked Questions

 

Print

ESIA အစီရင္ခံစာ၏ အဓိကနိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘာေတြလဲ။

(က) လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ESIA အစီရင္ခံစာ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အတိုင္းအတာ စီမံခ်က္မ်ားအရ ပတ္ဝန္းက်င္အား ထူးထူးျခားျခား ထိခိုက္ေစမႈ မျဖစ္လာပါ။


(ခ) စီမံကိန္းမွ ရရွိႏိုင္ေသာ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အား ေရရွည္ထိခိုက္မႈ မရွိေစႏိုင္ေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ပါသည္။

 

Print

ESIA ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ အခန္းက႑ ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား အား အေသးစိတ္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသလား။

(က) လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၏ ထုတ္ကုန္အေပၚ အက်ိဳးတူခြဲေဝခံစားခြင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္အား ၂ဝ၁ဝ ခု ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႕ ႏွစ္ဦးေရွ႕ေမွာက္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။


(ခ) ၂ဝ၁ဝ ခု စက္တင္ဘာလ (၁ဝ)ရက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလီမိတက္ ကို မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


(ဂ) လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာႏွင့္ သီးႏွံမ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို လန (၃၉) ျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (MEHL) သို႕ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳ တြင္းအတြက္ ႏွစ္ (၆ဝ) ေျမဂရံ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။


(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား အေျခခံ၍ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။


(င) ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္ ေန႕တြင္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၏ ထုတ္ကုန္အေပၚ အက်ိဳးတူခံစားခြင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္အား ျပင္ဆင္၍ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။


(စ) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စီမံကိန္းသည္ က႑အားလံုးတြင္ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

 

Print

ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းမႈအား ကာကြယ္ရန္ MWMCL ၏ စီမံခ်က္သည္ ဘာလဲ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ေန႕စဥ္စီးဆင္းသြားေသာ ေရပမာဏ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းမွ စုပ္တင္ေသာ ေရအခ်ိဳးအစား ရာခုိင္ႏႈန္း မည္မွ်ဘာလဲ။

ဤ ေဒသသည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား "စြန္႕ထုတ္မႈကင္းမဲ့ဇုန္" ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းသို႕ မည္သည့္ေရမွ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမရွိပါ။ သတၱဳတြင္းဧရိယာ ျပင္ပရွိ ေျမေပၚ ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရမ်ား လံုးဝညစ္ညမ္းျခင္း မရွိေစရန္ စီမံကိန္းေဒသပတ္လည္တြင္ ေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး႐ံုမ်ား အစီအရီ ထားရွိပါသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းမွ စီမံကိန္းအတြက္ စုပ္တင္သံုးစြဲေသာ ေရေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈသည္ အလြန္နည္းပါးၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ ရာသီတြင္ ပင္ စီမံကိန္းသံုးေရသည္ (ဝ.ဝ၃%) ထက္ေလ်ာ့နည္း ပါသည္။

 

 

 

Print

ESIA ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ အတည္ျပဳခ်က္အား မည္မွ်ေလာက္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္မႈ အေပၚ အေသးစိတ္ပံ့ပိုးေပး ႏိုင္ပါသလား။

လူထုႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ ESIA အတည္ျပဳခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ တံု႕ျပန္ေျဖၾကားျခင္းတို႕မွ အဆံုးသတ္လူထု ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာျပဳစုၿပီး MOECAF သို႕ တင္ျပသြားပါမည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ESIA အတည္ျပဳခ်က္ နည္းလမ္းႏွင့္ အညီ ေဒသခံမ်ား၏ တင္ျပေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္အဖြဲ႕အစည္းတို႕သည္ ESIA အစီရင္ခံစာ၏ အဆံုးသတ္အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑အားလံုးအား ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရေလေအာင္ တာဝန္ယူမႈ အသီးသီးကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

 

Print

ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မည္မွ်ေလာက္ ရရွိႏိုင္မလဲ။ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မည္မွ်ေလာက္ ရရွိႏုိင္မလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္တြင္ ရႏိုင္မလဲ။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး ကာလတြင္ စုစုေပါင္းအလုပ္သမား အင္အား (၂ဝဝဝ) ခန္႕ ႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း ကာလတြင္ အလုပ္သမားအင္အားစုစုေပါင္း (၂၅ဝဝ) ခန္႕ လိုအပ္ပါမည္။

 

 

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား

သာမန္လုပ္သား

စုစုေပါင္း

တည္ေဆာက္ေရး ကာလ

၁၂ဝဝ - ၁၄ဝဝ

(၆ဝ% - ၇၀%)

၆ဝဝ - ၈ဝဝ

(၃ဝ% - ၄ဝ%)

၂ဝဝဝ

စီးပြားျဖစ္ကာလ

၂ဝဝဝ (၈ဝ%)

၅ဝဝ (၂ဝ%)

၂၅ဝဝ

 

MWMCL သည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ စက္ျပင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ သီးသန္႕ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ား ထားရွိသလုိ သာမန္ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ၎တုိ႕၏ နားလည္သိကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ျမႇင့္တင္သြားေပးျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုး ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္သြားေစပါမည္။ စီမံကိန္းသည္ စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္သည္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ပါမည္။

14.00 Construction Period Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:ZH-CN;}
 

Print

MWMCL တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အနည္းဆံုး ရွိရမည့္ အသက္မည္မွ်လဲ။

MWMCL တြင္ အလုပ္သမား ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အနည္းဆံုးအသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးမွ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

14.00 Construction Period Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:ZH-CN;}
 

Print

ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မည္မွ်ေလာက္ ရရွိႏိုင္မလဲ။ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မည္မွ်ေလာက္ ရရွိႏိင္မလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္တြင္ ရႏိုင္မလဲ။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး ကာလတြင္ စုစုေပါင္းအလုပ္သမား အင္အား (၂ဝဝဝ) ခန္႕ ႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း ကာလတြင္ အလုပ္သမားအင္အားစုစုေပါင္း (၂၅ဝဝ) ခန္႕ လိုအပ္ပါမည္။

 

 

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား

သာမန္လုပ္သား

စုစုေပါင္း

တည္ေဆာက္ေရး ကာလ

၁၂ဝဝ - ၁၄ဝဝ

(၆ဝ% - ၇၀%)

၆ဝဝ - ၈ဝဝ

(၃ဝ% - ၄ဝ%)

၂ဝဝဝ

လည္ပတ္သည့္ကာလ

၂ဝဝဝ (၈ဝ%)

၅ဝဝ (၂ဝ%)

၂၅ဝဝ

 

 

MWMCL သည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ စက္ျပင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ သီးသန္႕ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ား ထားရွိသလုိ သာမန္ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ၎တုိ႕၏ နားလည္သိကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ျမႇင့္တင္သြားေပးျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုး ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္သြားေစပါမည္။ စီမံကိန္းသည္ စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္သည္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ပါမည္။

14.00 Construction Period Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:ZH-CN;}
 

Print

လက္ရွိ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအေျခအေနသည္ ဘာလဲ။

ဝမ္ေပါင္သည္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္ဆင့္အားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္ အတူ တကယ္ျဖစ္လာပါက လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ကိုလည္း အႀကိမ္မ်ားစြာ တရားဝင္ လုိအပ္ခ်က္ထက္ ပို၍ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို (၃) ႀကိမ္တိုင္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ပထမအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ႏွင့္ ေပါင္း၍ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေလ်ာ္ေၾကးသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေဒသေျမယာေပါက္ေစ်း၏ (၃) ဆႏႈန္းျဖင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ က်ပ္ေငြ (၅၂၅ဝဝဝ) ႏွင့္ (၅၅၂ဝဝဝ) အတြင္း တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအားလံုးသည္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႕၌ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ (MEHL) သို႕ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းအတြက္ ေျမဂရံ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာအရ ကၽြန္ေတာ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ က်ပ္သိန္း ေထာင္ေပါင္း (၃.၅၆) ထက္ ပိုေသာ ေငြပမာဏရွိသည့္ စုစုေပါင္း ေျမဧက (၃၄၄၂၅၅) ကိုသက္ဆိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ရယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးစံႏွဳန္းသည္ ေျမယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္၍ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ (၁)သန္း မွ (၁.၅) သန္း အတြင္းျဖစ္ပါသည္။
ကန္႕သတ္ခ်က္စံႏွဳန္းသည္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အဆမတန္ပိုမ်ားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၃) ရက္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေဒသခံမ်ားအား တတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံေၾကးမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႕အထိ ေျမဧက (၂၄၃၅၁၆) အတြက္ ေထာက္ပံေၾကးကို ခန္႕မွန္းေျခ ေဒသခံ (၈၇၄) ေယာက္မွ ထုတ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။

 

Print

စီမံကိန္းသည္ ေဒသအတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲ။

စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ပုံမ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကန္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အစိုင္အခဲမ်ားကို စြန္႔ပစ္ပါသည္။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း ကန္တစ္ကန္ျပည့္သြားလွ်င္ စိမ္႕၀င္မူနည္းေသာ ေျမဆီလႊာကို အေပၚယံဖုံးအုပ္၍ ဖိသိပ္ေပးရပါမည္။ အဆိုပါအေပၚ ဖုံးထားေသာ ေျမလႊာအား မိုး၊မုန္တိုင္း၊ေရတိုက္စား မသြားေအာင္လည္း တည္ေဆာက္ေပးရပါမည္။

 

Print

MWMCL သည္ အထူးသျဖင့္ HLPs ႏွင့္ SX-EW စက္႐ုံ ပတ္လည္တြင္ အက္စစ္အခိုးအေငြ႕မ်ား သိပ္သည္းမႈနည္းပါးေအာင္ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ထားပါသလဲ။

HLPs တြင္ အက္စစ္ျဖန္းသည့္ စနစ္ကို အစက္ခ်ျဖန္းျခင္းျဖင့္ HLPs ပတ္လည္တြင္ အက္စစ္ အခိုးအေငြ႕မ်ား ျဖစ္ထြန္းမူမရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။


အက္စစ္အခိုးအေငြ႕မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသည့္ အစီအမံျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ MWMCL သည္ အက္စစ္အခိုးအေငြ႕မ်ား လုံး၀ျဖစ္ထြန္းမႈမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစေအာင္ စစ္ေဆးေနသည္ကို ေဒသလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သိျမင္ေစပါမည္။


ထို႕အျပင္ SX-EW စက္႐ံုႏွင့္ HLPs ပတ္လည္ရွိ အေပၚယံ ေျမဆီလႊာအပုံမ်ားႏွင့္ ေျမတားတမံ ၾကားခံမ်ားေပၚတြင္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးထားျခင္းျဖင့္ အကယ္၍ အက္စစ္အခိုးအေငြ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပ်ံ႕လႊင့္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ သစ္ပင္မ်ား၏ အရြက္မ်ားေပၚတြင္ အက္စစ္ေၾကာင့္ အစက္အေပ်ာက္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ရပါမည္။

 

Print

MWMCL သည္ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကို မည့္သို႕မည္ပုံစုေဆာင္း သိမ္းဆည္းသြားမလဲ။

ESIA ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အေပၚယံ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေအာက္ခံေျမသား ဖယ္ရွားျခင္းကို ေျမအနက္ (၄၀) စင္တီမီတာထက္ ေက်ာ္ေအာင္ ဖယ္ထုတ္ပါမည္။


အေပၚယံေျမဆီလႊာႏွင့္ ေအာက္ခံေျမသားမ်ားကို စီမံကိန္း ဧရိယာရွိ သီးသန္႕ေနရာတြင္ စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းပါမည္။
စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ အေပၚယံေျမဆီလႊာႏွင့္ ေအာက္ခံေျမသားမ်ားအတြက္ ေျမတား တမံမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ဖုန္မွဳန္႔ႏွင့္ ဆူညံသံမ်ားအား လူေနအေဆာက္အအုံမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသြားရန္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ သြားပါမည္။ အေပၚယံေျမဆီလႊာကို မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း ကာလအတြင္းႏွင့္ မိုင္းပိတ္သိမ္း ျခင္းကာလၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အသုံးျပဳသြား ပါမည္။

 

အေပၚယံ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေအာက္ခံေျမသားမ်ား အားလုံးကို WRD,HLP ႏွင့္ အျခားေသာ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ား ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားပါမည္။

 

Print

မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း ကာလၿပီးေနာက္ ဟင္းလင္းပြင့္က်င္းထဲရွိ ညစ္ညမ္းေနေသာ ေရကန္မွ ေရတို႕သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မ်ားအတြင္းသို႕ စီး၀င္သြားပါမည္လား။

သတၲဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ဟင္းလင္းပြင့္က်င္းထဲမွ ေရစုပ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး က်င္းထဲတြင္ ေရကန္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။ က်င္းေရကန္၏ ေရထုပုံစံသည္ အနိမ့္ဆုံးမွသည္ ပွ်မ္းမွ်သတၲဳေပ်ာ္၀င္မူႏွဳန္း (၂၅၀၀ mg/l မွ ၃၅၀၀ mg/l TPS ) အတြင္းရွိၿပီး ေရအျမင့္သည္ က်င္းနံရံေက်ာက္သားေအာက္ႏွင့္ ေဒသေျမေအာက္ေရ အျမင့္ေအာက္တြင္သာ ရွိေနပါမည္။ က်င္းေရကန္သည္ ေရေငြ႕ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ေရထုဖိအား နိယာမအရ ေျမေအာက္ေရသည္ က်င္းေရကန္ထဲသို႕ စီး၀င္လာပါမည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ က်င္းေရေၾကာင့္ ေဒသေျမေအာက္ေရအေပၚ အရည္အေသြး ထိခိုက္မူသည္ ေလ်ာ့နည္း သြားပါမည္။

 

Print

စီမံကိန္းပတ္လည္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စံုတစ္ရာ သတင္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားႏိုင္ပါသလား။

MWMCL သည္ ေက်းရြာတစ္ရြာမွ လူ (၆) ဦးႏႈန္းျဖင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ အဆိုပါ စစ္ေဆးမည့္ သူမ်ားကို အသက္အရြယ္ ႏွင့္ က်ား၊ မ အလုိက္ ေရြးခ်ယ္သြားပါမည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို ေရ၊ ေလ တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ေၾကာင္းက်ိဳးမ်ားအေပၚ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

 

Print

မိုင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္မည္နည္။

စီမံကိန္းဧရိယာ ပတ္ဝန္းက်င္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေအာင္ ကာကြယ္ေပးသြားရန္ Knight Pie'sold Pty Ltd. သည္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈ မိုင္းပိတ္သိမ္းမႈ အစီအမံကို ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
မိုင္းပိတ္သိမ္းမည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံသည္ လူသားမ်ား၊ သတၱဝါရင္းျမစ္ (သို႕) ေဒသေနသတၱဝါမ်ားအား ထိခုိက္မႈ အႏၲရာယ္ကို လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။


ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အတိုင္းအတာမ်ားသည္ -


(က) မိုင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဟင္းလင္းပြင့္က်င္းေရေၾကာင့္ ေျမေပၚေရ ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရမ်ား၏ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ အဖုံးအကာမ်ား ဖံုးအုပ္ေပးသြားမည့္ စနစ္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္း ပိတ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဒီဇိုင္းအစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) အေဆာက္အအံု အားလံုးအား ဖယ္ရွားသြားရပါမည္။
(ဂ) စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ အနည္းဆံုး (၃) မီတာအနက္ထိ ျမႇဳပ္ႏွံသြားပါမည္။
(ဃ) ကြန္ကရိမ်ားခ်ိဳးဖဲ့ထုေခ်ၿပီး အေပၚမွ ျမႇဳပ္ႏွံသြားပါမည္။
(င) ခ်ိဳးဖဲ့ထုေခ်ထားေသာ မ်ားကို လူထုေဘးက်င္းလံုျခံဳေစရန္ အတြက္ ေလ်ာေစာက္ 1V – 4H အနည္းဆံုး ရရွိေအာင္ ျပားခ်ပ္ေသာ ျပင္ညီ ျပဳျပင္ထားရပါမည္။
(စ) ေျမဧရိယာအားလံုးအား ျခစ္ထုတ္ထြန္ယက္၍ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား ဖံုးအုပ္ကာ ေျမေျမာင္း တူး၍ မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီး အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးသြားပါမည္။ အကယ္၍ ထုိသို႕ မလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေဒသခံလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူလုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။


မိုင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳၿပီး ေျမယာမ်ားႏွင့္ ေျမေပၚေရတုိ႕အား စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

 

 

mine-closure-map-wanbao-myanmar

 

 

 

Print

အမ်ိဳးသမီးမ်ား MWMCL တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈနည္းေသာ၊ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမႈနည္းေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွိပါသည္။

 

Print

အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရရွိရန္ မည္သို႕မည္ပံု ေလွ်ာက္ထားရမလဲ။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြရပါမည္နည္း။

MWMCL တြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္ တြင္ တင္ထားေသာ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ား တြင္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္နွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ဤတြင္ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ: Apply Online with Myanmar Wanbao

 

Print

MWMCL သည္ ေနရာထုိင္ခင္း ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသလား။

MWMCL သည္ မံုရြာေဒသ ျပင္ပေနရာမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း စီစဥ္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၎ အျပင္ ေက်းရြာေနအိမ္ ႏွင့္ အလုပ္သမားတန္းလ်ားေန ေဒသခံလုပ္သား မ်ားအား ေန႕စဥ္ ဝန္ထမ္းၾကိဳပို႔ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သယ္ပို႕ေပးပါသည္။

 

Print

သတၱဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပညာအရည္အခ်င္း ဘယ္မွ်လုိအပ္ပါသလဲ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာရွင္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္သည္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာ အရည္အခ်င္းအလုိက္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သတၱဳေဗဒပညာရပ္၊ စက္မႈပညာရပ္၊ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္၊ ၿမိဳ႕ျပပညာရပ္၊ ဘူမိေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ေသာ ဘာသာရပ္ တုိ႕ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ တစ္ဘြဲ႕ ရရွိထားရပါမည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသည္ ရာထူးေနရာအားလံုးတြင္ လုိအပ္ေသာ ကနဦးလုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Print

အလုပ္အတြက္ ေဆးစစ္ရန္လုိပါသလား။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိေသာ သူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႕ ေလွ်ာက္ထားေသာ အလုပ္ရာထူးတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ/မရွိ ေသခ်ာရေလေအာင္ အလုပ္မခန္႕အပ္မီ ေဆးစစ္ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ MWMCL သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို ဝန္ထမ္းအားလံုးအား ႏွစ္စဥ္ ေဆးစစ္ျခင္း လည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 

Print

သတၱဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ မည္သည့္ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ လုိအပ္ပါသလဲ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ အေနအထားအရ တကၠသိုလ္ ပညာေရးမွ ဒီပလိုမာ၊ အရည္အခ်င္းအလုိက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရာထူးေနရာအတြက္ အၿမဲ ပိုင္ဆိုင္ထားရပါမည္။ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တတ္ကၽြမ္းမႈမလုိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အလုိက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအေနအထားအရ တုိ႕ႏွင့္သာ အေျချပဳထားပါသည္။