Myanmar

Latest News

Donation Masks and PPE to Sagaing Regional Government

Tuesday, 31 March 2020

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတို႔တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ သံသယလူနာမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေတြ႕႐ွိေနရ ပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ထိုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၌ ႏွာေခါင္းစည္း၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရးတို႔တြင္ ခက္ခဲမႈ မ်ား႐ွိရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ကုမၸဏီထံသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းျပည္သူလူထု အား လႉဒါန္းေပးရန္ ၫႊန္ၾကားလာပါသည္။
၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရထံ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ အစုံ(၁၀၀)၊ N95 ႏွာေခါင္းစည္း အခု (၂၀၀)၊ ေဆး႐ုံသုံး ႏွာေခါင္းစည္း အခု (၅၀၀၀)၊ တန္ဘိုးအားျဖင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ (၄၅၇၀၀) ခန္႔ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္မွ ကုမၸဏီ၏ အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ ရက္ေရာမႈအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္း၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးတာဝန္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ား အက်ိဳးစီးပြား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည္တို႔တြင္ တိုးတက္ျမင့္မားလာျခင္းတို႔ ေဆာင္ယူ ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ကုမၸဏီသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ခိုင္မာစြာ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းျပည္သူလူထုႏွင့္အတူပူးေပါင္း ကာ အခက္အခဲအား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလူမႈေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ႐ွိေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးပုံရိပ္၏ က႑တစ္ရပ္ ေျခတစ္လွမ္းျဖစ္သည္။

donation

 

Announcement of MWMCL and MYTCL

Wednesday, 05 February 2020

"အသိေပးေၾကညာခ်က္"


ျမန္မာဝမ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ့ပါးလီမိတက္ ႏွင့္ ျမန္မာယန္စီေကာ႔ပါးလီမိတက္သည္ မိမိကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ကူးစက္ေရာဂါ အႏၲရာယ္မွ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ရန္ ႏွင္႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈ မရွိေစရန္၊ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခရီးသြားလာျခင္းတို႔အား ေသခ်ာစြာ တိတိက်က် စိစစ္စစ္ေဆးလွ်က္႐ွိၿပီး ဝင္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားအားလည္း သီးသန္႔ခြဲျခားထား႐ွိၿပီး၊ (၁၄) ရက္ၾကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေရာဂါသံသယလကၡဏာမ်ား မေတြ႕႐ွိမွသာ သီးသန္႔ေဆာင္မွ ထြက္ခြာေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလပိုင္း ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ ပညာ႐ွင္မ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕မွ ေၾကးနီစီမံကိန္းသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး သီးသန္႔ ခြဲျခားထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စစ္ေဆး ေတြ႕႐ွိခ်က္အရ သီးသန္႔ေဆာင္႐ွိ လူအားလုံးမွာ ေရာဂါသံသယ လကၡဏာမ်ား မေတြ႕႐ွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ လက္႐ွိတြင္လည္း ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး သီးသန္႔ေဆာင္႐ွိ ထိုသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အား ေန႔စဥ္ စစ္ေဆး လ်က္႐ွိရာ ဖ်ားနာျခင္း၊ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းစသည့္ ေရာဂါ သံသယ လကၡဏာမ်ား မေတြ႕႐ွိရပါ။
ယခုတေလာ Facebook စသည့္ လူမႈကြန္ယက္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ "ယန္စီ Camp တြင္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈေရး သီးသန္႔ေဆာင္႐ွိ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ေသဆုံးသြားသည္။" ဟု ေရးသား ျဖန္႔ေဝထားသည့္ သတင္းမ်ားသည္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား စိုးရိမ္ပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္မေ႐ြး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္စစ္ေဆးရန္ အၿမဲဆႏၵ႐ွိပါသည္။ စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ကုမၸဏီ၏အမည္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမည္႔ မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝထားသူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင္႔အညီ အေရးယူပိုင္ခြင္႔ ရွိပါသည္။

သို႔ပါ၍ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတြင္ ကုမၸဏီအတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားသူ တစ္ဦးမွ် မ႐ွိေၾကာင္း အေလးအနက္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင္႔တကြ၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး အေနျဖင့္လည္း မစိုးရိမ္ၾကပါရန္၊ မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ား မယုံၾကည္ၾကပါရန္ႏွင့္ မဟုတ္မမွန္ သတင္းအမွားမ်ား မျဖန္႔ေဝၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

.....

ျမန္မာဝမ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ့ပါးလီမိတက္
ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္
၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္

....

pdf

.....

 

Notice of MWMCL on Corona Virus

Thursday, 30 January 2020

Here is the Notice from Myanmar Wanbao Mining Copper Limited on corona virus,
Please download the attachment. (Myanmar Version)

 

pdf

 

Download

 

Press Conference held for Wet-Hmay Old Village

Monday, 02 April 2018

လက္ပံေတာင္းေဒသ ဝက္ေမွးရြာေဟာင္းအေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၁ဝ)နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ ဝက္ေမွးရြာေဟာင္း  ေျပာင္းေရြ႕မႈကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲသို႕ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး၊ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္တကြ ေက်းရြာ ေရြ႕ေျပာင္းေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းေဆြ၊မစိန္ႏွင့္အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

 

Read more...

 

News Release

Saturday, 31 March 2018

News Release Of Myanmar Wanbao Mining Copper Limited 

 

Please Download the attachment.

 

pdf

 

Press Release

Friday, 14 July 2017

၁၅-၇-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တရုတ္သံရံုး ေရွ ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ လက္ပံေတာင္းအေရးေတာင္းဆိုမႈ ပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေပၚ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ျမန္မာဝမ္ေပါင္အေနျဖင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းအပ္ပါသည္။


၁၅-၇-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တရုတ္သံရံုး ေရွ ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာဆႏၵျပပြဲ တစ္ခုတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ပါဝင္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၾကားသိရပါသည္။ အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲတြင္ "ေၾကးနီစီမံကိန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္သည္မွ စတင္၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ယေန႔အထိ အစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး " ႏွင့္ "အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အစားထိုးေျမဧက ၁၉ဝဝ ကို ေဖာ္ထုတ္ မေပးေသာ ေၾကးနီစီမံကိန္း " ဟု ဆိုေသာ ဆႏၵျပ ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ အေျခအျမစ္မရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူ ကို အထင္အျမင္လြဲမွားယံုၾကည္လာေစရန္ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

 

Read more...

 

Page 1 of 9

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>