English (United Kingdom)

ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရးဝါဒီမ်ား၏ ျပန္ေပးဆြဲခံထားရေသာ ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအား အလ်င္အျမန္ျပန္လႊတ္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈)ရက္ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ Norbenco အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္း(၃)ဦးျဖစ္သည့္ Mr.Lu Yuan Hao ႏွင့္ Mr.Miu Jie အသက္(၂၃)ႏွစ္စီ ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားတရုတ္လူမ်ိဳး(၂)ဦးႏွင့္ အသက္(၂၁)ႏွစ္ရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဦးခင္ေအာင္မိုး တို႕အား ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိဳဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဆည္တဲရြာေဟာင္းမွ သံဃာေတာ္(၂)ပါး တို႕က မိမိတို႕သေဘာျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ အတည္ျပဳသတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။


Norbenco အသင္းအဖြဲ ႕မွ အဆိုပါ (၃)ဦးသည္ ဆည္တဲ ရြာေဟာင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းဧရိယာတြင္ ကြင္းဆင္းေျမတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ဟန္ျပင္ေနစဥ္တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ရက္ရက္စက္စက္ ၾကိမ္းေမာင္းျပီး ၄င္းတို႕အား အတင္းအဓမၼေခၚေဆာင္သြားၾကပါသည္။
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (၃)ဦးအား လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ေအာက္ပါ အေနအထားမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
တနဂၤေႏြေန႕ ညေန(၄)နာရီတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
(၁)ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ယေန႕နံနက္ေစာေစာတြင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရး တက္ၾကြသူ ကိုေအာင္မိုးအား အလွ်င္အျမန္လႊတ္ေပးရန္၊ကိုေအာင္မိုးႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အက်ဥ္းသားဖလွယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္
(၂)လက္ရွိ ျခံစည္းရိုးခတ္ျခင္း အားလံုးကို ျဖိဳဖ်က္ေပးရန္
(၃)ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျမယာေထာက္ပံ့ေၾကးရယူရန္ ပယ္ခ်ထားေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေျမယာအေပၚ ဝန္းျခံခတ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္


ထို႕ေနာက္ ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႕၏ သူငယ္ခ်င္းကိုေအာင္စိုးအား လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းကို လံုးဝရပ္ဆိုင္းေပးရန္ႏွင့္ အစားထိုးေဆာင္ရြက္ရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုလာၾကျပီး ေတာင္းဆိုလႊာမ်ား ျဖန္႕က်ဲလာၾကပါသည္။
ညေန ၆း၂ဝ နာရီတြင္ ဦးခင္ေမာင္မိုးအား လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း အျခား(၂)ေယာက္အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ည  ၈း၂ဝ နာရီတြင္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ က်န္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (၂)ဦးအား ကယ္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့လွ်င္လႈပ္ရွားေရးဝါဒီမ်ားက ၄င္းတို႕ (၂)ဦးအား နာက်င္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းမည့္ အေၾကာင္းေျပာဆိုလာၾကပါသည္။
ည ၁၁း၁ဝ နာရီတြင္ ၄င္းတို႕ႏွစ္ဦးအား စတင္ရိုက္ႏွက္ပါသည္။
ည ၁၁း၃ဝ နာရီတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ၄င္းတို႕၏ ဆည္တဲရြာသားအား အနာတရျဖစ္ေစခဲ့ပါလွ်င္ ဖမ္းထားသူ ႏွစ္ဦးမွ တစ္ဦးကို သတ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကိမ္းဝါးပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ ဤကဲ့သို႕ေသာ တုံ႕ျပန္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရံႈ ႕ခ်ပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ ေစာဒကမ်ားေၾကာင့္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ဝမ္ေပါင္ကန္ထရိုက္တာမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ ၾကီးမားစြာ အေလးဂရုျပဳပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို သူတို႕၏ မိသားစုထံ ျပန္လာႏိုင္ရန္ ဤ ျဖစ္ရပ္ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာ ထားရွိပါသည္။အကယ္၍ ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားသည္ သူတို႕ ဘယ္သူဘယ္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းဆိုျခင္းမွာ အမွန္ဟုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖ ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။ဝမ္ေပါင္သည္ လူၾကီးမင္းတို႕၏ အဖြဲ႕အစည္းထံသို႕ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာ မယူေဆာင္လာသလို လူၾကီးမင္းတို႕၏ အေတြးအေခၚ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစားပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဝမ္ေပါင္သည္ သင့္ေတာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသလို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႕၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ျပီး ၄င္းတို႕လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အရာတစ္ခုခ်င္းစီကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝမ္ေပါင္သည္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ မိမိတို႕အေနအထားကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုလိုပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ေရွ ႕သို႕ တက္လွမ္းရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မည့္သည့္ အၾကံဥာဏ္အေတြးအေခၚႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုမဆို လက္ကမ္းၾကိဳဆို၍ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားလိုပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားလႊတ္ေပးရန္ အတြက္ အကူအညီမ်ား ကမ္းလွမ္းႏိုင္ေသာ၊ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုေသာ     ေက်းရြာလူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာသားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္လိုေသာ ဤကဲ့သို႕ေသာ အခြင့္အေရးကို ရယူလိုပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕ အခက္အခဲကာလတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရရွိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ အကူအညီသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အလြန္အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ စီမံကိန္းအား ဖီလာဆန္႕က်င္ၾကေသာ အစြန္းေရာက္သမားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသည္။

 

For more information please contact Mr. Cao Desheng(မစၥတာေခ်ာင္သယ္စန္႕) on +959259012318