English (United Kingdom)

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရးဝါဒီမ်ား၏ ျပန္ေပးဆြဲခံထားရေသာ ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအား အလ်င္အျမန္ျပန္လႊတ္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

Sunday, 18 May 2014 23:59

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈)ရက္ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ Norbenco အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္း(၃)ဦးျဖစ္သည့္ Mr.Lu Yuan Hao ႏွင့္ Mr.Miu Jie အသက္(၂၃)ႏွစ္စီ ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားတရုတ္လူမ်ိဳး(၂)ဦးႏွင့္ အသက္(၂၁)ႏွစ္ရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဦးခင္ေအာင္မိုး တို႕အား ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိဳဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဆည္တဲရြာေဟာင္းမွ သံဃာေတာ္(၂)ပါး တို႕က မိမိတို႕သေဘာျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ အတည္ျပဳသတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။


Norbenco အသင္းအဖြဲ ႕မွ အဆိုပါ (၃)ဦးသည္ ဆည္တဲ ရြာေဟာင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းဧရိယာတြင္ ကြင္းဆင္းေျမတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ဟန္ျပင္ေနစဥ္တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ရက္ရက္စက္စက္ ၾကိမ္းေမာင္းျပီး ၄င္းတို႕အား အတင္းအဓမၼေခၚေဆာင္သြားၾကပါသည္။
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (၃)ဦးအား လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ေအာက္ပါ အေနအထားမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
တနဂၤေႏြေန႕ ညေန(၄)နာရီတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
(၁)ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ယေန႕နံနက္ေစာေစာတြင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရး တက္ၾကြသူ ကိုေအာင္မိုးအား အလွ်င္အျမန္လႊတ္ေပးရန္၊ကိုေအာင္မိုးႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အက်ဥ္းသားဖလွယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္
(၂)လက္ရွိ ျခံစည္းရိုးခတ္ျခင္း အားလံုးကို ျဖိဳဖ်က္ေပးရန္
(၃)ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျမယာေထာက္ပံ့ေၾကးရယူရန္ ပယ္ခ်ထားေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေျမယာအေပၚ ဝန္းျခံခတ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္


ထို႕ေနာက္ ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႕၏ သူငယ္ခ်င္းကိုေအာင္စိုးအား လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းကို လံုးဝရပ္ဆိုင္းေပးရန္ႏွင့္ အစားထိုးေဆာင္ရြက္ရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုလာၾကျပီး ေတာင္းဆိုလႊာမ်ား ျဖန္႕က်ဲလာၾကပါသည္။
ညေန ၆း၂ဝ နာရီတြင္ ဦးခင္ေမာင္မိုးအား လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း အျခား(၂)ေယာက္အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ည  ၈း၂ဝ နာရီတြင္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ က်န္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (၂)ဦးအား ကယ္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့လွ်င္လႈပ္ရွားေရးဝါဒီမ်ားက ၄င္းတို႕ (၂)ဦးအား နာက်င္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းမည့္ အေၾကာင္းေျပာဆိုလာၾကပါသည္။
ည ၁၁း၁ဝ နာရီတြင္ ၄င္းတို႕ႏွစ္ဦးအား စတင္ရိုက္ႏွက္ပါသည္။
ည ၁၁း၃ဝ နာရီတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ၄င္းတို႕၏ ဆည္တဲရြာသားအား အနာတရျဖစ္ေစခဲ့ပါလွ်င္ ဖမ္းထားသူ ႏွစ္ဦးမွ တစ္ဦးကို သတ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကိမ္းဝါးပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ ဤကဲ့သို႕ေသာ တုံ႕ျပန္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရံႈ ႕ခ်ပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ ေစာဒကမ်ားေၾကာင့္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ဝမ္ေပါင္ကန္ထရိုက္တာမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ ၾကီးမားစြာ အေလးဂရုျပဳပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို သူတို႕၏ မိသားစုထံ ျပန္လာႏိုင္ရန္ ဤ ျဖစ္ရပ္ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာ ထားရွိပါသည္။အကယ္၍ ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားသည္ သူတို႕ ဘယ္သူဘယ္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းဆိုျခင္းမွာ အမွန္ဟုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖ ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။ဝမ္ေပါင္သည္ လူၾကီးမင္းတို႕၏ အဖြဲ႕အစည္းထံသို႕ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာ မယူေဆာင္လာသလို လူၾကီးမင္းတို႕၏ အေတြးအေခၚ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစားပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဝမ္ေပါင္သည္ သင့္ေတာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသလို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႕၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ျပီး ၄င္းတို႕လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အရာတစ္ခုခ်င္းစီကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝမ္ေပါင္သည္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ မိမိတို႕အေနအထားကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုလိုပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ေရွ ႕သို႕ တက္လွမ္းရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မည့္သည့္ အၾကံဥာဏ္အေတြးအေခၚႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုမဆို လက္ကမ္းၾကိဳဆို၍ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားလိုပါသည္။
ဝမ္ေပါင္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားလႊတ္ေပးရန္ အတြက္ အကူအညီမ်ား ကမ္းလွမ္းႏိုင္ေသာ၊ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုေသာ     ေက်းရြာလူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာသားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္လိုေသာ ဤကဲ့သို႕ေသာ အခြင့္အေရးကို ရယူလိုပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕ အခက္အခဲကာလတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရရွိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ အကူအညီသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အလြန္အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ စီမံကိန္းအား ဖီလာဆန္႕က်င္ၾကေသာ အစြန္းေရာက္သမားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသည္။

 

For more information please contact Mr. Cao Desheng(မစၥတာေခ်ာင္သယ္စန္႕) on +959259012318

 

Wanbao sends its Engineers out to do Community Engagement

Sunday, 18 May 2014 22:00

consultation2"The only way for the future of all mining companies, is to make all their personnel, including their engineers go and engage with the local communities. Only then will they get a clear understanding of the impact we are having on our community and how best to mitigate it and help improve the livelihood of our hosts....the days of divorcing engineers and mining specialists from community work are over...this is a new era...a new era for Wanbao and for mining as a whole...we must listen to our communities..." Geng Yi, General Manager Myanmar Wanbao.

 

This week, a Wanbao team made of mining, mechanical and electrical engineers, as well as our community relations team members continued the community consultation programme we started last July 2013. The team has been given specialised training in community consultations over several months of workshops which sharpened their skills in responding to community questions and concerns. The team was led by Mr. Cao Desheng, head of Public relations at Wanbao and was observed by China-i, a British consultancy specialising in development and stakeholder risk management.

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

European Times မဂၢဇင္းပါ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းေဖာ္ျပခ်က္

Wednesday, 14 May 2014 11:04

ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းႏွင့္ ျမန္မာယန္စီ၏ ကုမၸဏီဥကၠဌျဖစ္သူ မစၥတာဂန္းရီ ၏ European Times ပါ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း မစၥတာ ဂန္းရီ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

eutimes logo webမစၥတာဂန္းရီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဝမ္ေပါင္သည္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းကို တာဝန္ယူေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဝမ္ေပါင္ သည္ ေဒသခံမ်ား လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိလာေရး အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈကို နားလည္ သေဘာေပါက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဒသခံမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ သတၱဳမိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းကာလ ေက်ာ္လြန္သည္ အထိပင္ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႕ ေန႕စဥ္ ေနထိုင္မႈဘဝမ်ားအတြက္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း က႑အတြက္မူ ကုမၸဏီသည္ မုံရြာ ေၾကးနီစီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီစြာ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ က်င့္သံုး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း မစၥတာ ဂန္းရီက ေျပာၾကားသည္။
ကုမၸဏီလည္ပတ္ရာတြင္ Maximizing shareholders' value (အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ တန္ဖိုး)ဆိုေသာ သေဘာတရားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ Maximizing stakeholders' value (အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ တန္ဖိုး)အျဖစ္သို႕ ခ်ီတက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါက ေငြေၾကးဘ႑ာမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ျပန္လည္ရရွိလာမည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း မစၥတာ ဂန္းရီက ေျပာၾကားပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ အင္တာဗ်ဴ းေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္အစံုကို ေဒါင္းလုပ္ရယူပါရန္

pdf iconအီးယူတိုင္းမ္၏အင္တာဗ်ဴ း

 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ သင္တန္းသားမ်ားကို ရွင္းလင္းျပန္ၾကားျခင္း

Wednesday, 02 April 2014 15:00

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လီမိတက္၏ HR ဌာနမွ

အငယ္တန္း လုပ္ငန္းေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္လက္ေတြ႕ သင္တန္းသားမ်ားကို ရွင္းလင္းျပန္ၾကားစာ

တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ အျပည့္အစံုကို ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ

pdf iconဝမ္ေပါင္မွ ျပန္ၾကားခ်က္

 

ႏိုက္ပီးလ္ဆိုးဒ္ မွ ျပန္ၾကားစာ

Friday, 28 March 2014 16:05

kp logo

 မတ္လ (၂ဝ)ရက္ေန႕တြင္ ႏိုက္ပီးလ္ဆိုးဒ္ မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါရန္

pdf iconKP ျပန္ၾကားစာ

 

 

 

ESIA အစီရင္ခံစာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန ႏွင့္ ေတာင္ၾကားသိမ္၊ေစတီ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္

Monday, 24 March 2014 11:10

environment၂ဝ၁၄ခု မတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလိမိတက္ ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာဂန္းရီ က ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၏ အင္တာဗ်ဴးကို လက္ခံေတြ႔ဆံုေျဖၾကားခဲ့ကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္းအေျခအေနအရပ္ရပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ (ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္)

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါ PDF ကို ေဒါင္းလုပ္ရယူပါရန္
 
 
 
 

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကိုေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္စံျပစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ေဖာ္ေဆာင္ေန

Thursday, 13 March 2014 00:00

mr gengyi meeting2

 

ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္"လူသားမ်ား၊ကမၻာေလာကႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္" တို႕အားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို အေျခခံ၍ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကို ၾကည္လင္ေသာ ေရတြင္ ေဖာက္ထြင္းျမင္ရသလို ထင္သာျမင္သာရွိရေလေအာင္ ထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

 

ဤသည္မွာ ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္ေသာ မစၥတာ ဂန္းရီ က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၃)ရက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံNGOမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

Page 6 of 7

<< အစ < ေရွ ့သို ့ 1 2 3 4 5 6 7 ေနာက္သို႔ > ေနာက္ဆံုး >>