English (United Kingdom)

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

လူမႈတာဝန္သိစိတ္ပါေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

Saturday, 25 July 2015 10:15

ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရံုးစိုက္ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) သည္ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အာရွႏွင့္ အာဖရိကတိုက္မ်ားတြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္သတၱဳကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အဓိကအေလးထားအာရံုစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ကတည္းက ဝမ္ေပါင္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမံုရြာ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြပမာဏ US$ သန္းေထာင္ေပါင္း(၁.၅)ခန္႕ျဖင့္ ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျမန္မာယန္စီေၾကးနီ လီမိတက္ (Myanmar Yang Tse Copper Limited)

(ျမန္မာယန္စီ) ႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေၾကးနီလီမိတက္ (Myanmar Wanbao Mining Copper Limited)

(ျမန္မာဝမ္ေပါင္) ဟူ၍ ကုမၸဏီခြဲႏွစ္ခု ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားကာ ျမန္မာေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳးျပဳေနသလို ျမန္မာသတၱဳတူးေဖာ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

 

ျမန္မာယန္စီသည္ မံုရြာေၾကးနီသတၱဳတြင္းဧရိယာရွိ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳသိုက္ တို႕မွတူးေဖာ္ရရွိေသာေၾကးနီသတၱဳရိုင္းကို SX-EWနည္းစဥ္ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တစ္ဦးတည္းေၾကးနီသတၱဳစင္ (Cathode Copper) ထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါေၾကးနီသတၱဳစင္သည္ " Monywa S&K" အမည္ျဖင့္ Grade A Cathode Copper အဆင့္၊ LME (London Metal Exchange) တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေၾကးနီသတၱဳစင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ (၃၀,၀၀၀)ရရွိၿပီး၂၀၁၅ခုႏွစ္အကုန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခိ်န္ (၅၀,၀၀၀) အထိရရွိလာရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမွင့္မည့္ အေထာက္အကူ ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မံုရြာေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏အႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာ S&K စီမံကိန္းအနီးရွိ လက္ပံေတာင္းသတၱဳသိုက္ကို ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္စတင္ေဖာ္ထုတ္ ေနပါသည္။ တည္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းအား ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။

 

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

ESIA အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ

Monday, 08 June 2015 09:52

  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီးဌာန) မွ

  သေဘာတူညီခ်က္ရထားျပီးျဖစ္သည့္ ESIA အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ

 

 

naurtal-resource

 

 pdf Final ESIA Report (EN)    pdf Final ESIA Report (MM) 

 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္အနီး လမ္းမေပၚ၌ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရ

Wednesday, 18 February 2015 10:10

1၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းၾကိဳပို႔ယာဥ္မွာ ေရႊေလွ ႏွင့္ တံု ရြာတို႔ အၾကားရွိ လမ္းမၾကီးတြင္ ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာဝန္ထမ္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို တင္ေဆာင္၍ ဆည္တဲႏွင့္ ဇီးေတာ ရြာသစ္မ်ားသို႔ ၄င္းတို႔အား အိမ္ျပန္ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ည(၆း၁၅)ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါလမ္းမေပၚ၌ အမည္မသိ လူ(၃ဝ) ခန္႔ ရွိ အုပ္စုေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းၾကိဳပို႔ယာဥ္အား တားဆီးရပ္တန္႔ေစခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ လူအုပ္စုသည္ ၾကိဳပို႔ယာဥ္အား ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ယာဥ္ျပတင္းေပါက္မ်ားအား ပစ္ေပါက္ရိုက္ခြဲျခင္း၊တိုက္ခိုက္ျခင္းအား မျပဳမီ ေရွးဦးစြာ ယာဥ္ေပၚပါ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းအား ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိလာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ (ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ) ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ႏွစ္ဦး မွာ မွန္ကြဲမွန္စမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္လိုအပ္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၾကိဳပို႔ယာဥ္အား တိုက္ခိုက္သူမ်ားမွာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအား ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းရန္ အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးခဲ့ျပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ပါသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရႊေလွရြာမွ ေဒသခံအခ်ိဳ႕မွာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအား ကယ္ဆယ္ရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕အား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ အိမ္ျပန္ပို႔ေပးျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း အစားထိုး ယာဥ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွာ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (ေရွာ့ခ္ရရွိခဲ့ျခင္း)ေၾကာင့္ အိမ္ျပန္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသျဖင့္ ညအခါတြင္ အျခားတစ္ေနရာ၌ အိပ္စက္ေစခဲ့ရပါသည္။

 

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

ဝမ္ေပါင္၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္

Tuesday, 10 February 2015 16:26

ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ "စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တလြဲအသံုးခ်မႈမ်ား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာကို ရည္ညႊန္းျပီး ထိုအစီရင္ခံစာသည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္းကို မိမိတို႔က ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ထို႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ မဆင္မျခင္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားကင္းမဲ့စြာ အတည္ျပဳထားသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ မွားယြင္းေနပါသည္ဟု မိမိတို႔က ျပင္းထန္စြာ ေခ်ပပါသည္။ဤ အစီရင္ခံစာသည္ ခိုင္မာသည့္ အေၾကာင္းရပ္မ်ားထက္ သက္ေသမရွိေသာ တစ္ဆင့္စကားႏွင့္ ထင္ေၾကးမ်ားအေပၚတြင္သာ မွီတည္ေနသျဖင့္ ၄င္းသည္ လက္ခံႏိုင္ရန္အရည္အခ်င္းမရွိေသာ Report ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အင္အားအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ခ်ဲ႕ကားထားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလီမိတက္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆိုပါသည္။ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးမႈသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ေထာက္ခံေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

 

 

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ျပန္လည္ရႈျမင္ျခင္း

Tuesday, 30 December 2014 15:32

တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(ေဆာင္းပါး)

 

ေလးစားရပါေသာ သတင္းမီဒီယာမွ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္၊ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ (၃)ဘာသာစလံုးျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သတင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမာသမတ္က်က်ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

 

မၾကာေသးခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္

ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါရန္

 

website

 

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ျပန္လည္ရႈျမင္ျခင္း

 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အၾကံဳ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားအား ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရႈမည္ ဆိုပါက -
ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ " စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုကို ျခံဳငံုစဥ္းစားျပီး ျပဳျပင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ပါေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္" ဟုပါရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက အစီရင္ခံစာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ လုိက္နာေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ရန္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီး ဦးလွထြန္း ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား အသီးသီးပါရွိေသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိလာေနျပီျဖစ္ပါသည္။

 

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးရသတင္း

Tuesday, 23 December 2014 18:00

မေန႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ပံေတာင္းေဒသ၏ ေက်းရြာ မိသားစုမွ ေဒၚခင္ဝင္း ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ကာယကံရွင္မိသားစုႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းရပါသည္။


ယမန္ေန႔၏ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားအျပီး အဆိုပါ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပိုမိုေအးေဆးတည္ျငိမ္လာသည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိရွိလာပါသည္။


ဝမ္ေပါင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တုတ္၊ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ၾကသည္ဟု လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတင္းလႊင့္ၾကသည္ကို ၾကားသိရသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ထို႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ တရုတ္လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားပါ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အဆိုပါ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားသည္ လံုးဝမွန္ကန္မႈ မရွိဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔အား စိတ္ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဝမ္ေပါင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ကန္ထရိုက္တာ မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ျခင္း မ်ားအား မိမိတို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တိုင္း ခံခဲ့ရပါသည္။အဆိုပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသ၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေစရံုသာမက လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ရက္က ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အသံုးခ်ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အျမတ္ထုတ္လိုေသာ လူတစ္စုေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္မ်ားသိရွိထားသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မိတ္ေဆြ၊မိသားစုရင္းျခားပမာ ျဖစ္လာၾကေသာ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အမ်ားစုေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ အၾကမ္းဖက္ဆူပူမႈတြင္ ပါဝင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ အမွန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွာ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ ကန္႔ကြက္ၾကသလို ဤသို႔ေသာ ေႏွာင့္ယွက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ျပင္ပအစြန္းေရာက္သူမ်ားအားလည္း ရႈတ္ခ်ၾကပါသည္။


ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္းျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အျမင့္ဆံုး ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈရရွိလာေစရန္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္ျဖစ္ပါသည္။


ႏွစ္ဖက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

 

(ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ျမန္မာစာ စကားလံုးအသံုးအႏႈံးမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ရွိလာခဲ့ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ မူရင္းအဂၤလိပ္စာသားမ်ားကိုသာ အတည္ယူေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္)

 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပျမင္ကြင္းမ်ား

Tuesday, 23 December 2014 16:58

 

 

001 political activist
ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္

 

002
၀မ္ေပါင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

 

003
ေဆးကုသျခင္း

 

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

Page 3 of 7

<< အစ < ေရွ ့သို ့ 1 2 3 4 5 6 7 ေနာက္သို႔ > ေနာက္ဆံုး >>